ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เขตสุขภาพที่ 4 ฟื้นฟูผู้ป่วยหลังพ้นวิกฤต 3 โรค โรคหลอดเลือดสมอง, การบาดเจ็บที่สมอง และการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง เพื่อช่วยลดการนอนรักษาตัวใน รพศ.ไปยัง รพช. พร้อมมีทีมหมอครอบครัว สหวิชาชีพดูแลฟื้นฟูต่อเนื่องจากโรงพยาบาลจนถึงบ้านเพื่อช่วยลดความพิการ หรือบางรายหายเป็นปกติ สามารถกลับไปทำงานได้

นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 4 ว่า เขตสุขภาพที่ 4 มีผลสำเร็จในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการพ้นระยะวิกฤติและมีอาการคงที่ (Intermediate care) จากโรงพยาบาลศูนย์ กลับมาดูแลต่อที่โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รูปแบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤต และมีอาการคงที่จะเน้นใน 3 โรคสำคัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บที่สมอง และการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง เพื่อช่วยลดการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลศูนย์ไปยังโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านใกล้ใจ พร้อมมีทีมหมอครอบครัว สหวิชาชีพดูแลฟื้นฟูต่อเนื่องจากโรงพยาบาลจนถึงบ้านเพื่อช่วยลดความพิการ หรือบางรายหายเป็นปกติ สามารถกลับไปทำงานได้

นับเป็นการเปลี่ยนภาระเป็นพลังของสังคมและเปลี่ยนคนไข้มาสู่คนที่ทำงานได้ของสังคมนอกจากนี้คนไข้หรือญาติ ยังติดต่อกับเจ้าหน้าที่คลินิกหมอครอบครัว โดยผ่านโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถติดตามดูแลการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานในปี 2560 พบว่า ช่วยทำให้ผู้ป่วยพ้นขีดอันตรายใน 6 เดือนแรกได้ร้อยละ 70 ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงระยะฟื้นฟูให้สามารถเคลื่อนไหวช่วยเหลือตัวเองได้ร้อยละ 70 ส่วนผู้ป่วยที่นอนติดเตียงแต่ไม่มีแผลกดทับสามารถช่วยเหลือได้ร้อยละ 20 ซึ่งสามารถช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อยู่ในระยะกึ่งวิกฤตได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และกลับสู่ชุมชนอย่างเต็มศักยภาพ

ผลงานเขตสุขภาพที่ 4 ได้นำร่องการดูแลผู้ป่วยพ้นวิกฤตดูแลต่อที่โรงพยาบาลชุมชน โดยได้จับคู่โรงพยาบาล 4 แห่ง ดังนี้ จังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี กับ โรงพยาบาลหนองแค, จังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กับ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากับโรงพยาบาลบางบาล และจังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช กับ โรงพยาบาลท่าวุ้ง นอกจากนี้โรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 59 แห่ง ได้สำรองเตียงรองรับ 2 เตียง เพื่อทำให้คนไข้สามารถกลับมาทำงานเป็นพลังสังคมต่อไป

เขตสุขภาพที่ 4 ประกอบด้วย 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี นครนายก และสระบุรี