ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เป็นต้นแบบบูรณาการ ขับเคลื่อนงาน รพ.สต.ติดดาว และคลินิกหมอครอบครัวรวมไปถึงนวัตกรรมในชุมชนด้วย “เครือข่ายบุญรักษา” ดูแลแก้ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 7 และ พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ตามนโยบายของ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ รพ.สต.อุ่มเม่า อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ผลการดำเนินงานที่น่าสนใจของอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ร่วมกับ 15 รพ.สต. ใน อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงาน ทำให้ปี 2560 มี รพ.สต. 2 แห่ง ที่ได้รับการประเมิน 5 ดาว คือ รพ.สต.อุ่มเม่า และ รพ.สต.กู่กาสิงห์ เน้นการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน โดยใช้บุคลากรในพื้นที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีระบบเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีทีมอำเภอและทีมสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย ทีมชุมชนจิตอาสา ทีมผู้นำชุมชน ทำงานร่วมกันเป็น “เครือข่ายบุญรักษา” เชื่อมโรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชนโดยมีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ ในเรื่องผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทักษะภายในทีมอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างสัมพันธภาพระหว่างทีมเยี่ยมบ้านกับผู้ป่วย

นอกจากนั้นเครือข่ายบุญรักษายังร่วมกับประชาชนในพื้นที่คิดค้นนวัตกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เช่น ที่นอนน้ำป้องกันรักษาแผลกดทับ บ้านต้นแบบดูแลผู้สูงอายุติดเตียงสำหรับเรียนรู้ในชุมชน กิจกรรมปั่นเยี่ยมบ้าน กิจกรรมดูแลกันยามป่วยช่วยกันยามตายของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเหล่าหลวง และสนับสนุนชาวบ้านในพื้นที่สร้างอาชีพและรายได้ให้ตนเอง โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านคิดค้นและแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร เข่น แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าเป็นสินค้าโอท็อป รวมไปถึงการจัดตั้งตลาดประชารัฐให้เกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษให้มีอาหารปลอดภัยไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

สำหรับในปี 2561 เขตสุขภาพที่ 7 จะขับเคลื่อนงานร่วมกับ พชอ. ตั้งเป้าให้มี รพ.สต.ติดดาวเพิ่มขึ้นในจังหวัด ขับเคลื่อนงานคลินิกหมอครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการ ลดความแออัดเพิ่มคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำ เน้นหนักในผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กปฐมวัย อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนคิดค้นความรู้ใหม่ และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลสำเร็จเป็นพื้นที่ต้นแบบแก่พื้นที่อื่นต่อไป