ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สสจ.พิษณุโลก รพ.พุทธชินราช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมมือพัฒนาแอพพลิเคชั่น “หมอรู้จักคุณ” ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านมือถือ ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้บริหาร บุคลากรจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, โรงพยาบาลพุทธชินราช และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมมือพัฒนาแอพพลิเคชั่น “หมอรู้จักคุณ” เป็นการนำเทคโนโลยีช่วยเชื่อมต่อและลดช่องว่างระหว่างทีมหมอครอบครัวกับผู้ป่วย

โดยแอพพลิเคชั่น “หมอรู้จักคุณ” จะช่วยให้ผู้ป่วยติดตามข่าวสารด้านสุขภาพ ดูประวัติสุขภาพของตนเอง เช่น ดัชนีมวลกาย ระดับความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด เห็นแนวโน้มสุขภาพ เมื่อมีปัญหาสุขภาพสามารถขอคำปรึกษาจากทีมหมอครอบครัวได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านการส่งข้อความหรือผ่าน Video call กรณีฉุกเฉินผู้ป่วยยังเรียกใช้บริการสายด่วน 1669 ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว แอพพลิเคชั่นจะส่งตำแหน่งที่อยู่ผ่าน GPS และข้อมูลประวัติสุขภาพของผู้ป่วยไปยังศูนย์สั่งการการแพทย์ฉุกเฉินโดยไม่ต้องซักประวัติใหม่ ทำให้การรักษาทำได้อย่างถูกต้องและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีคุณลักษณะเด่นในการค้นหาข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยนอกจากค้นหาด้วย ชื่อ -ชื่อสกุล หรือ เลขประจำตัวประชาชน ยังใช้เทคนิคการจดจำใบหน้าใบ (Face ID) ใช้ในกรณีผู้ป่วยไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เช่น หมดสติ แอพพลิเคชั่นช่วยระบุตัวตนผู้ป่วยได้

ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่น “หมอรู้จักคุณ” ยังถูกออกแบบให้เป็นประโยชน์กับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โดยใช้เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการ งานรักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุขภาพ การให้คำปรึกษา ทำให้เห็นภาพรวมด้านสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละคน และยังใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบที่ยังไม่ใช่ผู้ป่วยอีกด้วย ปัจจุบันแอพพลิเคชั่น ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ง่ายต่อการใช้งานอย่างสมบูรณ์ คาดว่าในอนาคตอันใกล้จะแล้วเสร็จ และน่าจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเป็นประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

นอกจากนี้ จากการประชุมนอกสถานที่ครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอนวัตกรรมเด่น ที่ถือเป็น best practice ของจังหวัดพิษณุโลก ที่ผู้เข้าประชุมจากทั่วประเทศได้ไปศึกษาดูงาน นำไปพัฒนางานด้านสาธารณสุขสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 อาทิ การใช้หุ่นยนต์ผสมยา ระบบหุ่นจำลองการรักษา ระบบรังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช การใช้แอพพลิเคชั่นการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบท (NU MED) ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การใช้แอพพลิเคชั่น “หมอรู้จักคุณ” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระโคล่ การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพของเอกชน ณ วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่