ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ.ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ นพ.สสจ.และ ผอ.รพศ./รพท.ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความชัดเจนนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ย้ำขอให้เน้นคุณภาพของทีมหมอครอบครัว ที่ต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความชัดเจนนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 258 ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการมา 2 ปีแล้ว ปีแรกมีจำนวน 48 ทีม ปีที่ 2 มีจำนวน 596 ทีม ในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 3 จะต้องสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติให้ตรงกัน เพื่อให้นโยบาย มีความมั่นคง ยั่งยืนต่อไปข้างหน้า

นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า ได้ย้ำให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับคุณภาพของคลินิกหมอครอบครัวมากกว่าปริมาณ โดยจะต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอยู่ในทีม และอย่างน้อยต้องมีพยาบาล 2 คน นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน หรืออาจเพิ่มจำนวนพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เช่น ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล แพทย์แผนไทย นักกายภาพบำบัด เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เป็นต้น ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่าง บ้าน ครอบครัว ชุมชน กับโรงพยาบาล รู้จัก ใกล้ชิดกับครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบ ให้การดูแลเบื้องต้นแบบองค์รวม ตั้งแต่การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ กรณีที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนจะส่งต่อไปโรงพยาบาล และเมื่อออกจากโรงพยาบาลจะติดตามดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

สำหรับทีมหมอครอบครัวนั้น ต้องเป็นทีมจากโรงพยาบาลหลัก เช่น โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ในเบื้องต้นมุ่งเน้นโรงพยาบาลใหญ่ในเขตเมือง เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่คลินิกหมอครอบครัว โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีจำนวนมากขึ้น ลดความแออัด ลดการรอคอยการรักษา ได้มอบให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปรับแผนการดำเนินงานในระยะ 5 ปีแรกให้ได้คลินิกหมอครอบครัวที่มีคุณภาพ เป็นตัวอย่างของพื้นที่อื่นๆ ในเขต เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และจำนวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ผลิตได้ พร้อมทั้งจัดทีมประเมินคุณภาพคลินิกหมอครอบครัวที่มีอยู่และที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นร่วมกับพื้นที่พัฒนาคลินิกหมอครอบครัวให้มีคุณภาพ ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพในรูปแบบครอบครัวจริงๆ