ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯเดินหน้าจัดการประชุมครั้งที่ 3 เพื่อเปิดเวทีระดมสมอง ร่วมกันสร้างกรอบแนวทางความร่วมมือในการวิจัยพัฒนา การผลิตวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อผลักดันให้เกิดความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน หวังให้ชุมชนอาเซียนมีสุขภาพดีผ่านการเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ

นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพสร้างความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนของอาเซียน โดยปี 2561 นี้ ได้กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพื่อสร้าง ความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในระดับภูมิภาคอาเซียน” ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ต่อยอดมาจากการประชุม 2 ครั้ง ที่ผ่านมา

โดยการประชุมครั้งที่ 1 จัดขึ้นในปี 2557 ณ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต การประชุมในครั้งนั้นที่ประชุมมีมติเห็นร่วมกันที่จะสร้างความร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การวิจัยพัฒนาวัคซีนอย่างเป็นระบบ 2) การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านราคา (APPV) และการจัดหาวัคซีนร่วมกัน 3) การพัฒนาบุคคลากรด้านวัคซีน และ 4) การสื่อสารและการประสานงานด้านวัคซีนระหว่างประเทศสมาชิก

ส่วนการประชุมครั้งที่ 2 มุ่งเน้นในด้านการสื่อสารด้านวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยประชุมร่วมกัน ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา จนนำมาสู่การจัดประชุมครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการความร่วมมือสู่ความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน หรือ AVSSR ดังกล่าว”

นพ.จรุง กล่าวว่า การสร้างความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในอาเซียน เป็นความพยายามที่จะทำให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อให้ชุมชนอาเซียนมีสุขภาพดีผ่านการเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ” เป็นเป้าหมายสูงสุดของการสร้างความร่วมมือดังกล่าว โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันพัฒนาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในระดับภูมิภาคอาเซียนสู่เป้าหมายสูงสุดดังกล่าวแล้ว

ตลอดงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การทบทวนสถานการณ์ ศักยภาพและความท้าทายในการวิจัยและพัฒนาวัคซีน การผลิต การควบคุมคุณภาพวัคซีน และการสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศสมาชิกอาเซียน การจัดให้มีการร่วมแสดงความคิดเห็นและพัฒนายกร่างแผนยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียนโดยกลุ่มประเทศสมาชิกตลอดจนผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ เพื่อใช้ในการพัฒนาสู่การกำหนดกรอบของการดำเนินงานสู่ความมั่นคงและการพึ่งพาตัวเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียนในระยะยาวต่อไป

นพ.จรุง กล่าวต่อว่า แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม จนนำไปสู่การพัฒนาและการผลิตวัคซีนเพื่อการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน รวมทั้งการจัดซื้อและการสำรองวัคซีนร่วมกันในภูมิภาค เพื่อให้มีวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการใช้ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินที่มีการระบาด โดยการสร้างความร่วมมือกันระหว่างองค์กรหรือคู่ค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียนระยะยาว

“การที่ประเทศไทยยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความมั่นคงด้านวัคซีนอาเซียนครั้งนี้ เนื่องจากประเทศสมาชิกเห็นว่าไทยมีศักยภาพในการบริหารจัดการทางด้านวัคซีนรวมทั้งการวิจัยและพัฒนาวัคซีนในระดับแนวหน้าของอาเซียน โดยมีสถาบันวัคซีนแห่งชาติฯทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานงานและดำเนินการ การจัดประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้เร่งรัดการพัฒนาภายในประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวัคซีนและเทคโนโลยีชีวภาพ อีกทั้งยังเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนในภูมิภาคต่อไป” นพ.จรุง กล่าว

ทั้งนี้การประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมประเทศไทย ทั้งส่วนของหน่วยรัฐบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอื่น ๆและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนระดับนานาชาติอีกทั้งผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก(WHO)และจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เข้าร่วมประชุม กว่า 70 คน

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ประโยชน์ที่ได้จากการประชุมฯนอกจากจะเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องด้านวัคซีนในอาเซียนและนานาชาติแล้ว ผลลัพธ์สำคัญของการประชุมฯ คือ ร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งหลังจากนี้จะแจ้งเวียนประเทศสมาชิกให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างดังกล่าวเพิ่มเติม แล้วนำเข้าที่ประชุมผู้นำด้านสุขภาพอาเซียน เช่น ASEAN Health Cluster 3 Meeting และ SOMHD เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป โดยคาดหวังว่ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์จะได้รับการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ AVSSR คือ “A Healthy ASEAN Community through Access of Assured Quality Vaccines” หรือ “ชุมชนอาเซียนสุขภาพดีผ่านการเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ