ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“พล.อ.ฉัตรชัย” รองนายกรัฐมนตรี เผยผลประเมิน สสส.ปี 60 คะแนนเพิ่มขึ้นทั้งการทำงานและธรรมาภิบาล ย้ำอนาคตต้องนำเทคโนโลยีมากำกับงานให้ดีขึ้นไปอีก ลั่นงาน Happy Workplace ต้องขยายเพิ่มองค์กรความสุขเป็น 15,000 องค์กรใน 3 ปี

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

วันที่ 22 เม.ย.61 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการกองทุน สสส. ครั้งที่ 4 ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลที่มี ศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ เป็นประธาน ได้รายงานการประเมินผลการดำเนินของ สสส. ประจำปีงประมาณ 2560 พบว่า ผลคะแนนการดำเนินงานรวมขององค์กรปี 2560 สูงขึ้นกว่าปี 2559 ในทุกๆ ด้าน มีค่าคะแนนรวม 4.64 (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) เทียบกับผลประเมินองค์กรตามกรอบคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ประจำปี 2559 ได้คะแนนสูงลำดับที่ 6 จาก 15 องค์กรมหาชนตาม พ.ร.บ. เฉพาะ

ขณะที่การประเมินผลการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลปี 2560 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 9.29 สูงขึ้นจากปี 2559 ที่ได้ 8.78 คะแนน เปรียบเทียบกับผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับสูงมากคือ 91.62% ผลประเมินที่ได้สะท้อนถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใสขององค์กร และมีข้อแนะนำเพิ่มเติมให้ประยุกต์เทคโนโลยีมากำกับดูแลงาน (Digital Transformation) ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลควบคู่ไปด้วย

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า มีการรายงานการดำเนินงานของแผนสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ที่มียุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรเป็นฐานรองรับงานสุขภาวะ เสริมศักยภาพบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจการสร้างเสริมสุขภาพของผู้บริหารและพนักงานสร้างนวัตกรรมองค์กรสุขภาวะ เช่น การบริหารร่างกายก่อนการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดจากการทำงานเน้นการดำเนินงานในกลุ่มองค์กรราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนส่งผลให้มีต้นแบบองค์กรสุขภาวะที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มองค์กร ปัจจุบันได้ดำเนินงานสุขภาวะองค์กรประมาณ 10,000 องค์กร และเน้นสร้างองค์กรสุขภาวะภาคีเครือข่ายใหม่อีก 1,000 องค์กร รวมทั้งมีการจัดการองค์ความรู้ งานวิจัย การศึกษาความคุ้มค่าในการดำเนินงานองค์กรสุขภาวะ เพื่อใช้ในการขยายผลต่อยอดในการขับเคลื่อนการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ

“งานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร หรือ Happy Workplace มีการทำงานสำเร็จเป็นรูปธรรมและน่าสนใจหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการขับเคลื่อนสุขภาวะองค์กรในสถานประกอบการ 159 แห่ง มีข้อมูลว่า คนทุ่มเททำงานเพิ่ม 95.9% ลาออกลดลง 91.9% ความสุขเพิ่ม 62% สถานประกอบการมีผลผลิตสูงขึ้น คิดเป็นผลตอบแทนได้ถึง 240 ล้านบาท ด้านการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพคนในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ขยายพื้นที่การพัฒนาและขยายเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ 9 พื้นที่ ครอบคลุม 32 จังหวัด ซึ่งผมเห็นว่าจะต้องขยายการทำงานเรื่องนี้ให้กว้างขวางออกไปอีก ใน 3 ปี ข้างหน้า จะต้องมีองค์กรแห่งความสุขเพิ่มขึ้นเป็น 15,000 องค์กร” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว