ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข เร่งสำรวจการจ้างงานลูกจ้างทุกรูปแบบของสถานบริการในสังกัด มอบผู้ตรวจราชการทุกเขตดูแลค่าแรงให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนด

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายในการจ้างไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงานกำหนด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สำหรับกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มสนับสนุน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 385 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 โดยในกลุ่มลูกจ้างสายสนับสนุน กรณีไม่กำหนดวุฒิการศึกษา ค่าจ้างขั้นต่ำชั่วคราว มีอัตราค่าจ้างของกระทรวงสาธารณสุข คิดว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงระเบียบต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขยึดหลักการให้ค่าแรงจำนวน 23 วันทำการ ตามที่กระทรวงการคลังให้เป็นแนวทางกับส่วนราชการ หากทำงานล่วงเวลาหรือในวันหยุดราชการ ก็จะได้รับค่าแรงเพิ่ม

นพ.เจษฎา กล่าวว่า ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดูแลการปรับค่าจ้างให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนด และให้หน่วยบริการเร่งสำรวจและรายงานการจ้างงานทุกรูปแบบ และบันทึกข้อมูลส่งมายังส่วนกลาง เพื่อวางแผนเรื่องงบประมาณในอนาคต ในส่วนข้อเสนอของกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้มีการตั้งคณะทำงานดูแลเรื่องนี้เป็นการเฉพาะนั้น กระทรวงสาธารณสุข ได้มีคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ซึ่งได้เชิญตัวแทนลูกจ้างเพิ่มเติมจาก 12 เขตสุขภาพ เข้าร่วมประชุมล่าสุดเมื่อ 1 มิถุนายน 2561 และจะนัดประชุมต่อเนื่องเป็นระยะ

ในส่วนข้อตกลงข้อ 1 ที่ขอให้พิจารณาจัดจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขด้วยเงินงบประมาณของรัฐ อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลัง ส่วนข้อที่ 2 ที่ขอให้ลูกจ้างทุกคนทุกประเภท บรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีความเห็นแตกต่างของแต่ละกลุ่มวิชาชีพ บางกลุ่มไม่ต้องการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ขอให้เป็นไปโดยความสมัครใจ 3.การขอเยียวยาค่าประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงาน และ 4.การขอรับค่าเสี่ยงภัยของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มอบผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต 12 ทำข้อมูลเบื้องต้นและพิจารณาในรายละเอียด เพราะมีผลในภาพรวมหลายกระทรวง

“กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามที่ได้ตกลงกับกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขไว้ ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าทั้ง 4 ข้อ คาดว่าจะมีการประชุมอีกหลายครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถดำเนินการได้จริง เหมาะสม ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561” นพ.เจษฎา กล่าว