สธ.เผยผลวิจัยคลินิกหมอครอบครัว พบมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

Sun, 2018-06-10 15:06 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.เผยผลวิจัยคลินิกหมอครอบครัว พบมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในระยะ 10 ปี อาจจะต้องใช้เงินลงทุน 50,000 ล้านบาท แต่ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ได้มีมูลค่า 227,570 ล้านบาท หรือกล่าวได้ว่าทุก 1 บาทที่ลงทุนสามารถให้ค่าตอบแทน 4.55 บาทและประชาชนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 92.4 มีความต้องการคลินิกหมอครอบครัว

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเป้าหมายจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Service) จำนวน 6,500 ทีม เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2569 ในปี พ.ศ.2561 จะเน้น “คุณภาพ” มากกว่า “ปริมาณ” โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน ปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ พยาบาลวิชาชีพ 2 คน นักวิชาการสาธารณสุข/ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 คน เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ รับผิดชอบดูแลประชาชนประมาณ 10,000 คน

จัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นองค์รวม ต่อเนื่อง มีระบบให้คำปรึกษา ให้ประชาชนเข้าถึงสะดวก ระบบดูแลส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย รวมทั้งการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคในชุมชน เพื่อให้คลินิกหมอครอบครัว ในช่วง 5 ปีแรกสามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบให้พื้นที่อื่นได้เรียนรู้และพัฒนา ขณะนี้ มีคลินิกหมอครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์แล้ว 783 ทีมจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 845 ทีม

นพ.มรุต กล่าวต่อว่า จากการศึกษาวิจัยได้ประเมินผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต พบว่านโยบายนี้มีความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ โดยในระยะ 10 ปี อาจจะต้องใช้เงินลงทุน 50,000 ล้านบาท แต่ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ได้มีมูลค่า 227,570 ล้านบาท หรือกล่าวได้ว่าทุก 1 บาทที่ลงทุนสามารถให้ค่าตอบแทน 4.55 บาท โดยความสำเร็จนโยบายนี้ ต้องอยู่บนเงื่อนไขสำคัญดังนี้

1.ประชาชนต้องมารับการดูแลที่หน่วยบริการปฐมภูมิได้อย่างน้อยร้อยละ 60 ของการเข้าถึงบริการทั้งหมด

2.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน อย่างน้อย 40% และความดันโลหิตสูง อย่างน้อย 50% สามารถควบคุมโรคได้ดี เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนและการเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนในอนาคต

3.เพิ่มการเข้าถึงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจากร้อยละ 56 ในปัจจุบันเป็นร้อยละ 90 หรือ ค้นหาผู้ป่วยที่วินิจฉัยโรคได้เพิ่มขึ้น 2.87 ล้านคนใน 10 ปีข้างหน้า

และ 4. เพิ่มคุณภาพของสถานพยาบาลปฐมภูมิที่ทำให้ประชาชนมีความพอใจและมั่นใจในบริการจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 100 ของคนที่มารับบริการทั้งหมด

นอกจากนี้ ได้ศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อความสำคัญของบริการคลินิกหมอครอบครัว ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ในกลุ่มตัวอย่าง 423 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 89.6 รู้จักคลินิกหมอครอบครัว และร้อยละ 92.4 มีความต้องการคลินิกหมอครอบครัว กลุ่มตัวอย่างรับรู้ความสำคัญของบริการคลินิกหมอครอบครัวในภาพรวมในระดับมากที่สุด และรับรู้ความสำคัญของบริการคลินิกหมอครอบครัวใน 3 ลำดับแรก ดังนี้

1.การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ไม่ให้เจ็บป่วย

2.การส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้และดูแลตนเอง การส่งเสริมให้บุคคลสามารถดูแลครอบครัว

และ 3.การติดตามเยี่ยมบ้าน/ ไปดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

“กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และปรับกลยุทธ์เพื่อสรรหาแพทย์จากกลุ่มอื่น ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นโยบายคลินิกหมอครอบครัวสำเร็จ รวมทั้งการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว” นพ.มรุต กล่าว

Comments

ดีครับ อยากได้ครับ แต่แถวจังหวัดผมยังหาคลินิกหมอครอบครัวไม่เจอสักแห่ง จะไปรับบริการหรือโทร.ไปปรึกษาเรื่องสุขภาพกับหมอครอบครัวได้ที่เบอร์ไหนบ้างครับท่านรองฯ

"มาตรฐานคลินิกหมอครอบครัวไทย โดย สธ. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน รับผิดชอบดูแลประชาชนประมาณ 10,000 คน"......**มาตรฐานคลินิกหมอครอบครัวคิวบา แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน รับผิดชอบดูแลประชาชนประมาณ 1,200 คน.** https://www.hfocus.org/content/2018/04/15733

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย พร้อมด้วย นพ.โรเบอร์โต โมราเลส โอเจดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐคิวบา ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐคิวบาและกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขและการวิจัยทางการแพทย์ ณ สาธารณรัฐคิวบา.........สำหรับสาธารณรัฐคิวบาเป็นประเทศขนาดเล็กที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่ามีระบบสุขภาพที่ดีเยี่ยม มีอายุขัยเฉลี่ยของประชากรและอัตราส่วนของแพทย์ต่อประชากรสูงที่สุดในโลก ระบบสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพตามที่ได้เคยให้คำมั่นไว้ ตั้งแต่มีการปฏิวัติในปี ค.ศ.1959 เน้นพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาสุขภาพ ให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงการรักษาและบริการด้านสุขภาพ.........“จุดเด่นของระบบสุขภาพของคิวบาคือ การผลิตบุคลากรทางการแพทย์ส่งออกไปยังประเทศกลุ่มอเมริกาใต้และอาเซียน มีเทคโนโลยีการวิจัยผลิตเวชภัณฑ์และชีววัตถุที่ก้าวหน้ามาก รวมถึงการมีระบบสุขภาพและการแพทย์ปฐมภูมิที่เข้มแข็ง ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จของการกำจัดการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกสำเร็จเป็นประเทศแรกในโลก และความสำเร็จด้านสุขภาพอีกหลายด้าน ซึ่งล้วนต่อยอดจากการมีระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง” นพ.ปิยะสกล กล่าว นอกจากนี้ คิวบายังได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพกระจายอย่างทั่วถึงทั่วประเทศ พัฒนาและผลิตบุคลากรด้านสุขภาพในทุกสาขา เน้นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จัดทีมดูแลผู้ป่วยและสุขภาพประชาชนในชุมชน ในรูปแบบคลินิกสุขภาพชุมชน ซึ่งประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและพยาบาลทำงานร่วมกันดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ โดย 1 คลินิกสุขภาพชุมชนดูแลประชากรประมาณ 1,200 คน ส่งต่อให้กับทีมแพทย์เฉพาะทางในโพลีคลินิก ซึ่งจัดเป็นสถานบริการระดับปฐมภูมิ และหากมีความจำเป็นสามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิต่อไป บริการสุขภาพในคิวบาครอบคลุมและให้ความสำคัญ ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูโรค รวมถึงการใช้การแพทย์ดั้งเดิม โดยรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด https://www.hfocus.org/content/2018/04/15733 ....... **คลินิกสุขภาพชุมชน ซึ่งประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและพยาบาลทำงานร่วมกันดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ โดย 1 คลินิกสุขภาพชุมชนดูแลประชากรประมาณ 1,200 คน**

ในเรื่องหมอครอบครัวที่บัญญัติไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้น ผมมองว่าราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ควรจะต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นผู้กำหนดมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ในเรื่องคลินิกหมอครอบครัวไว้ให้ชัดเจน ทั้งในเรื่องมาตรฐานทางวิชาชีพของผู้ให้บริการทั้งในเรื่องคุณวุฒิและจำนวน มาตรฐานในเรื่องอาคารสถานที่ ที่สำคัญที่สุดคือมาตรฐานจำนวนประชากรที่ควรจะต้องรับผิดชอบ และมาตรฐานการให้บริการในด้านต่าง ๆ อย่าปล่อยให้กระทรวงสาธารณสุขมโนจินตนาการในเรื่องนี้เอาแต่ฝ่ายเดียวไปวัน ๆ

**ที่สำคัญที่สุดคือมาตรฐานจำนวนหัวประชากรที่ควรจะต้องรับผิดชอบที่จะให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุด**

Add new comment