ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และประชาชนเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้นด้วยความปลอดภัยที่สูงขึ้น

วันนี้ (20 มิถุนายน 2561) ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 (Digital Health Annual Conference 2018) พร้อมมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพดีเด่น 3 ประเภท คือนิสิต/นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

นพ.เสรี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเร่งรัดขับเคลื่อน เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ (Digital Health) อย่างจริงจัง เพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนักรู้ เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ทุกวันได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และไม่เสี่ยง โดยเฉพาะบุคลากรด้านสาธารณสุขต้องมีความรู้และเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ eHealth เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมให้ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมั่นคง และนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศไทยที่เน้นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก

ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลเบื้องต้นแบบ Real-Time เพิ่มการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ช่วยให้มีความคล่องตัวในการเข้าถึงข้อมูลทุกที่ ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ มีระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชันในมือถือ ระบบคิว ข้อมูลสุขภาพ รวมถึงการแพทย์ทางไกล ที่ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารช่วยส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการที่ดีขึ้น ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและประชาชนเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้นด้วยความปลอดภัยที่สูงขึ้น

“ขอให้นำนวัตกรรม งานวิจัยด้านสุขภาพที่จัดทำขึ้นมาพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ในการทำงานได้จริง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป” นพ.เสรี กล่าว

ด้าน นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า การประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 จัดขึ้นครั้งที่ 4 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย องค์กรชั้นนำด้านสุขภาพระหว่างประเทศ อาทิ HIMSS มูลนิธิพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ ภายใต้ธีมงาน “Innovations for eHealth” จัดขึ้นระหว่างวันที่19 -21มิถุนายน 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และภาคเอกชน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ ช่วยผลักดันการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

สำหรับผลการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ มีทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1.ประเภทนิสิต/นักศึกษา ได้รับรางวัลดี และดีเด่น รวม 3 รางวัล จากมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-น่าน มหาวิทยาลัยศิลปากร

2.ประเภทประชาชนทั่วไป ได้รับรางวัลดี ดีเด่น และยอดเยี่ยม รวม 4 รางวัล

.ประเภทเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลดี ดีเด่น และยอดเยี่ยม รวม 3 รางวัล จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์