ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายกรัฐมนตรี มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ประจำปี 2561 ให้แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค ในงานมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้อุทิศตนงานป้องกันควบคุมโรคที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 นี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ภายใต้แนวคิด “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา” ในโอกาสนี้ กรมควบคุมโรค ได้จัดให้มีพิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติดังกล่าว เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรคที่ใช้ความรู้ความสามารถประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ

โดยในปี 2561 นี้ ทางคณะกรรมการคัดเลือกผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อเข้ารับเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ข้าราชการบำนาญเกษียณอายุราชการ ปัจจุบันอายุ 84 ปี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค และที่ปรึกษากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งท่านถือเป็นบุคคลที่มีความสามารถและมีส่วนสำคัญในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขหลายด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพทางด้านห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา ส่งผลให้งานการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสต่างๆ มีความก้าวหน้า และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลงานและการศึกษาวิจัยเป็นจำนวนมาก พัฒนาการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในมนุษย์และสัตว์ โรคหัดเยอรมันหรือโรครูเบลลา โรคเยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อไวรัส โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก และโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อีกหลายโรค

นพ.สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน นพ.ประเสริฐ เป็นประธานคณะกรรมการด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 รวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำปรึกษางานป้องกันควบคุมโรคอีกจำนวนมาก ผลงานของท่านมีมากมายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนทำให้สามารถลดอัตราป่วย อัตราตายของโรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญได้ และท่านยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประโยชน์ในงานด้านสาธารณสุขของประเทศและมวลมนุษยชาติต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง