ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้ถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นเวลา 2 ปี

ทั้งนี้การคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) ประเภทอำนวยการระดับสูง จำนวน 21 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน-27 มิถุนายน 2561 และดำเนินการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ไปแล้ว

โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาดังนี้

1.นพ.กรกฤช ลิ้มสมมุติ

2.นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์

3.นพ.ชัช จันทร์งาม

4.นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์

5.นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์

6.นพ.ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล

7.นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร

8.นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา

9.นพ.ปริญญา นากปุณบุตร

10.นพ.ปองพล วรปาณิ

11.พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ

12.นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ

13.นพ.วชิระ บถพิบูลย์

14.นพ.วรา เศลวัตนะกุล

15.นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ

16.นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล

17.นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ

18.นพ.ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม

19.นพ.ศุภชัย บุญอำพันธ์

20.นพ.สถาพร สินเจริญกิจ

21.นพ.สันทิต บุณยะส่ง

22.นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์

23.นพ.สุขสันติ พักธรรมนัก

24.นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ

25.นพ.อนันต์ กนกศิลป์

26.พญ.อรรัตน์ จันทร์เพ็ญ

27.นพ.เอกชัย คำลือ

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

1.นพ.กิตติ อินทราสุขพร

2.นพ.จรุง บุญกาญจน์

3.นพ.จิตตรัตน์ เตชวุฒิพร

4.นพ.เจนฤทธิ์ วิตตะ

5.นพ.เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ

6.นพ.ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์

7.นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ

8.นพ.โชติ ภาวศุทธิกุล

9.นพ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น

10.นพ.ดนัย สังข์ทรัพย์

11.นพ.ดิเรก ดีศิริ

12.นพ.ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์

13.พญ.ทับทิม ชาติวัฒนธรรม

14.นพ.ธงชัย เขมรัตน์ตระกูล

15.นพ.ธงชัย มีลือการ

16.นพ.ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ

17.นพ.นรเทพ อัศวพัชระ

18.พญ.นุชรินทร์ อักษรดี

19.นพ.พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์

20.นพ.ไพฑูรย์ ใบประเสริฐ

21.นพ.ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์

22.นพ.ภูษิต ทรัพย์สมพล

23.นพ.มติ ดุรงค์ฤทธิ์ชัย

24.นพ.ยุทธศักดิ์ โอสถธนากร

25.นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์

26.นพ.รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ

27.นพ.รังสรรค์ บุตรชา

28.นพ.วสันต์ แก้ววี

29.นพ.วันชัย พินิชกชกร

30.นพ.วิเชียร รุ่งธิติธรรม

31.นพ.วินัย บรรจงการ

32.นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล

33.นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ

34.นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล

35.พันเอก นพ.ศิวพล บุญรินทร์

36.นพ.สมคิด ยืนประโคน

37.นพ.สมนึก อภิวันทนกุล

38.นพ.สมภพ สารวนางกูร

39.นพ.สวรรค์ กาญจนะ

40.นพ.สิทธิชัย กุลพรศิริกุล

41.นพ.สุเทพ จันทรเมธีกุล

42.นพ.สุผล ตติยนันทพร

43.นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ

44.นพ.สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล

45.นพ.สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์

46.นพ.อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล

47.พญ.อังคณา อุปพงษ์

48.นพ.อินทร์ จันแดง

49.พญ.อุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ