ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ชื่นชมการปรับระบบบริหารจัดการ เพิ่มการเข้าถึงบริการประชาชนชายแดนทั้งชาวไทยและต่างชาติ สร้างรายได้เข้าโรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ลดโลกร้อน

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) สระแก้ว และให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) ทั้ง 21 แห่ง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการดูแลสุขภาพ การรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมพบว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้มีการพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง และได้ปรับระบบบริหารจัดการ การให้บริการประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเพิ่มการให้บริการเชิงรุก จัดตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพและบริการชาวต่างชาติ เป็นบริการพิเศษแบบวัน สตอป เซอร์วิส (One Stop Service) แก่ข้าราชการ ผู้ประกันตน ชาวต่างชาติ และประชาชน ที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีการทำการตลาดออกตรวจสุขภาพถึงพื้นที่ ช่วยสร้างรายได้เข้าโรงพยาบาล

นอกจากนี้ ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดบริการแบบ One Stop Service ที่คลินิกโรคเรื้อรัง ได้แก่ คลินิกโรคไตชะลอไตเสื่อม คลินิกโรคถุงลมโป่งพอง/หอบหืด คลินิกเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง คลินิกไร้พุงลดโรค รวมทั้งห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ใช้วัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ประกอบอาหารให้ผู้ป่วย จัดพื้นที่โรงพยาบาลให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลลดโลกร้อน โดยลดการใช้กระดาษ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยของแพทย์และแผนกเวชระเบียน และเลิกใช้ถุงพลาสติกใส่ยาผู้ป่วย

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 388 เตียง ดูแลประชากรจังหวัดสระแก้ว 561,938 คน มีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา ในปี 2561 มีผู้รับบริการ 195,459 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 1,403 ราย ผู้ป่วยใน 19,197 ราย อัตราครองเตียงร้อยละ 99.43