ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พม.เดินหน้าขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืนรองรับสังคมผู้สูงอายุ ดันศูนย์สร้างงานเพิ่มอีก 400 แห่ง รวมเป็น 1.278 ทั่วประเทศ พร้อมช่วยเหลือเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง 3 ปี

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.61 พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนว่า รัฐบาลให้ความสําคัญกับการบูรณาการด้านเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กําหนดยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระยะ 20 ปี (2560 - 2579) ซึ่งมีโครงการที่สําคัญ ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงการยกระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในระดับอําเภอและตําบล ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชน ได้มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม ซึ่งปัจจุบันได้สร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุแล้ว 878 แห่ง มีแผนขยายผลอีก 400 แห่งทั่วประเทศ

พร้อมกันนี้ พม.ยังดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กแรกเกิด โดยมีโครงการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ปี ให้กับครอบครัวที่ยากจน หรือ มีรายได้น้อย โดยให้การอุดหนุนเป็นรายเดือน เดือนละ 600 บาท เป็นเวลาต่อเนื่อง 3 ปี ในปี 2561 เป้าหมาย 344,123 คน มีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ จํานวน 427,305 คน ทั้งนี้ปัจจุบัน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด (พมจ.) มีสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 แห่ง ทําหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการ รวมถึงในระดับตําบล และ หมู่บ้าน มีกลไกการดําเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)