ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม เห็นชอบมอบกรมอนามัยสร้างความรอบรู้ข้อมูลสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาความถูกต้องของข้อมูลสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมประชุม

พลเอกฉัตรชัยกล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพัฒนาระบบตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านช่องทาง Facebook Messenger ของกรมอนามัย แก้ปัญหาความถูกต้องของข้อมูลสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสาธารณสุข การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ และต้นทุนทางการให้บริการสุขภาพและการแพทย์ โดยได้รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพและการตรวจสอบความถูกต้องผ่านทางสื่อออนไลน์ ด้วยนวัตกรรม Social Listening และนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนานวัตกรรมระบบตอบกลับด้วยข้อความ (Health Medical Chatbots) เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและสร้างการรับรู้ของประชาชน

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสังคมการดำเนินงานที่เป็น Quick Win เห็นผลใน 3 เดือน ได้แก่

1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ให้มีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการครบทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ที่มีการเชื่อมโยงประชาชน ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชนให้ได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นธรรม มีคุณภาพ มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

2.โครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ได้เร่งรัดการก่อสร้างสร้างที่พักขยะติดเชื้อใน รพ.สต.ครบแล้วทั้ง 4,026 แห่ง

3.โครงการทศวรรษการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ประมาณ 750 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางด้านการแพทย์ที่มีมาตรฐาน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกันลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่

นอกจากนี้ ได้ติดตามการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Smart Citizen) ที่ทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลและพัฒนากลุ่มเด็กและวัยผู้สูงอายุ โดยจะขยายความร่วมมือไปยังกระทรวงแรงงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน