ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.ปัตตานี พัฒนาเครือข่ายส่งต่อและดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจเต็มพื้นที่ สามารถลดอัตราการเสียชีวิต จากที่เคยสูงถึง 20 คนต่อประชากร 100,000 คน จนเหลือเพียง 8 คน ต่อประชากร 100,000 คน ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สรพ.เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด หรือ PNC

ทุกชั่วโมงจะมีผู้เสียชีวิตจากอาการในกลุ่มโรคหัวใจมากถึง 6 คน เฉพาะในปี 2560 พบว่า มีผู้เสียชีวิตมากถึง 54,530 คน แต่ความจริงแล้ว หากผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงทีและส่งถึงมือหมอได้โดยเร็วที่สุด โอกาสรอดจะมีสูงมากถึงร้อยละ 50

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาระบบส่งต่อและดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ จึงได้พยายามมองหาโมเดลต้นแบบ และพบว่า 'ปัตตานีโมเดล' หรือ การระบบส่งต่อและดูแลรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานีพัฒนาขึ้น สามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีศักยภาพและมีคุณภาพ จึงได้รับรองมาตรฐานเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด หรือ PNC ด้วยความหวังว่า ต้นแบบจากเมืองเล็กๆปลายด้ามขวานแห่งนี้ จะได้รับการต่อยอดไปสู่พื้นที่อื่นๆเพื่อต่อสู้กับความสูญเสียและความทุกข์ทรมานจากโรคภัยได้

จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดเล็กๆ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรง เช่นเดียวกับระบบสุขภาพที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรอย่างมาก ปัจจุบันโรงพยาบาลปัตตานี มีผู้ป่วยนอกเข้ามารับการรักษาเฉลี่ยต่อวันไม่ต่ำกว่า 1,000 คน มีผู้ป่วยในในความดูแลอีก 450 เตียง ในขณะที่มีอัตราสถิติการเสียชีวิตจากโรคหัวใจสูงถึง 20 คน ต่อประชากร 100,000 คน

นพ.เอกอนันต์ อนันต์ฐานิต (เสื้อสีเหลือง)

ถึงแม้ว่าแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจจะมีเพียงคนเดียวในจังหวัด แต่ นพ.เอกอนันต์ อนันต์ฐานิต ไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์และปัญหา ทุ่มเทเวลากว่า 5 ปี เพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพให้ขึ้นในทุกระดับ ทำงานทั้งในและนอกโรงพยาบาล เข้าออกคัดกรองตามหมู่บ้าน ประสานการทำงานกับท้องถิ่นหลายตำบล พัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาลทุกอำเภอ จนเกิดเป็นเครือข่ายส่งต่อและดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจเต็มพื้นที่ สามารถลดอัตราการเสียชีวิต จากที่เคยสูงถึง 20 ต่อ ประชากร 100,000 คน จนเหลือเพียง 8 คน ต่อประชากร 100,000 คน

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น คือ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในโรงพยาบาลปัตตานีและเครือข่ายจังหวัด ที่ได้รับการรับรองเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งโมเดลนี้ จะเป็นหนึ่งในต้นแบบการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อลดความสูญเสียจากอาการกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดให้กับพื้นที่อื่นต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง