ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข พัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว “5 ดาว 5 ดี” ประชาชนได้รับบริการแบบองค์รวม มีคุณภาพ ใกล้บ้าน เน้นส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ทุกภาคส่วนในพื้นที่มีส่วนร่วม มี รพ.สต.ติดดาว ผ่านเกณฑ์แล้ว 4,987 แห่ง สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 2 เท่า

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

วันนี้ (19 กันยายน 2561) ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานแสดงผลงานและการประชุมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว นำข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนการพัฒนาการดำเนินงานพัฒนา รพ.สต. รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพบุคลากร รพ.สต. ในการพัฒนา รพ.สต. และคุณภาพบริการประชาชน โดยมีผู้บริหารจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้แทน รพ.สต.ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม 3,000 คน

นพ.เจษฎา กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ใกล้บ้าน โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเป็นหน่วยบริการพื้นฐานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ให้บริการแบบองค์รวม โดยได้พัฒนาการดำเนินงาน รพ.สต. ตามแนวทางและเกณฑ์คุณภาพสู่การเป็น รพ.สต.ติดดาว เชื่อมโยงระบบบริการเป็นเครือข่าย มีกระบวนการและการบริหารจัดการที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตอบสนองความต้องการและความจำเป็นด้านสุขภาพ แก้ไขปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 มี รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ เป็น รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว จำนวน 3,306 แห่ง รวมสะสม 4,987 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.87 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือร้อยละ 25