'คลินิกหมอครอบครัวนิเวศน์' รพ.ธวัชบุรี ทันตกรรมครบวงจร ออกหน่วยทำฟันผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน

Thu, 2018-09-20 20:36 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ทันตแพทยสภา-สปสช.ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน “คลินิกหมอครอบครัวนิเวศน์” จัดบริการทันตกรรมครบวงจร ช่วยชาวบ้านในพื้นที่เข้าถึงการรักษา พร้อมออกหน่วยทำฟันผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงถึงบ้าน ลดทุกข์ทรมาน ต้นแบบความร่วมมือใส่ใจดูแลผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา และ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เลขาธิการทันตแพทยสภา และผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วยกรรมการทันตแพทยสภา ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชมบริการทันตกรรม “คลินิกหมอครอบครัวนิเวศน์” (รพ.สต.นิเวศน์) โรงพยาบาลธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ทพ.ไพศาล กล่าวว่า กลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพ รวมถึงบริการทันตกรรม เนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้มีอุปสรรคในการเดินทาง ไม่สามารถไปรับบริการที่โรงพยาบาลได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลด้วยแล้ว ส่งผลให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีปัญหาทันตกรรมต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมาก จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ “คลินิกหมอครอบครัวนิเวศน์” ที่เป็นหน่วยบริการระดับปฐมภูมิเคลื่อนที่ของโรงพยาบาล ได้มองเห็นปัญหา จึงได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเหล่านี้ โดยร่วมกับสหวิชาชีพในการเพิ่มบริการทันตกรรมเชิงรุก ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ออกให้บริการ จนกระทั่งสามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาช่องปากและไม่สามารถมารับบริการที่หน่วยบริการได้ นับเป็นหนึ่งในรูปแบบการบริการทันตกรรมในพื้นที่ห่างไกลที่เกิดจากความร่วมมือ ความใส่ใจต่อการดูแลผู้ป่วยของทีมคลินิกหมอครอบครัวนิเวศน์

ด้าน ทพ.อรรถพร กล่าวว่า แม้ว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ “บัตรทอง” ได้มีการจัดสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมบริการทันตกรรมให้กับประชาชนทั่วประเทศแล้ว แต่การเข้าถึงบริการทันตกรรมได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยบริการ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดบริการทันตกรรมในรูปแบบที่เหมาะสม เนื่องจากแต่ละพื้นที่จะมีปัญหาการเข้าถึงบริการที่แตกต่างกันไป เช่นในพื้นที่ 5 ตำบลในอำเภอธวัชบุรีนี้ ที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลธวัชบุรีทำให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงการรักษา ทางคลินิกหมอครอบครัวนิเวศน์จึงได้มีการจัดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ส่งผลให้ผู้ป่วยในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

ขณะที่ ทพญ.มิ่งสมร กิตติธีรนันท์ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลธวัชบุรี กล่าวว่า คลินิกหมอครอบครัวนิเวศน์ เป็นศูนย์กลางของตำบลที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลธวัชบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ โดยตำบลที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลธวัชบุรี ได้แก่ อุ่มเม้า ไพศาล หนองไผ่ ราชธานี และเมืองน้อย แต่อยู่ใกล้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ทำให้ประชากรในตำบลเหล่านี้สะดวกเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด แต่มีปัญหาเรื่องความแออัดของผู้ป่วย แต่หลังจากคลินิกหมอครอบครัวนิเวศน์ได้จัดบริการทันตกรรม โดยมีทันตแพทย์มาประจำที่คลินิก ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ส่งผลให้เข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้บริการที่คลินิกหมอครอบครัวนิเวศน์หรือ รพ.สต.นิเวศน์นั้น มีการจัดบริการตรวจรักษาแบบองค์รวม ทั้งขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน อุดฟัน และใส่ฟันปลอม เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดระบบคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปาก ขณะเดียวกันยังเพิ่มการเข้าถึงบริการในผู้ป่วยที่ไม่สามารถมารับบริการที่หน่วยบริการได้ เช่น การถอนฟันให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เป็นต้น ทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการดูแล พร้อมกันนี้ยังได้สร้างเครือข่ายทันตกรรม โดยจัดอบรมให้ความรู้ทันตกรรมให้กับอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับทันตกรรมในการแนะนำและดูแลประชาชนได้อย่างถูกต้อง

Comments

Submitted by ขอยกย่องชมเชย on
ผมขอแสดงความนับถือและยกย่องชมเชยนโยบาย แนวคิดและแนวปฏิบัติของทันตแพทยสภา ท่านนายกทันตแพทยสภาท่านเลขาธิการทันตแพทย์สภา และทันตแพทย์ทุกท่านที่สนับสนุนให้มีทันตแพทย์ไปปฏิบัติงานประจำที่ รพสต. คลินิคหมอครอบครัวในชนบท ผมเชื่อว่าหากสภาวิชาชีพทางด้านสุขภาพทุกสาขาวิชาชีพสุขภาพมีนโยบายเน้นการส่งบุคลากรในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ของตนเอง ลงไปปฏิบัติงานประจำในรพสต.ต่าง ๆ ในชนบททั่วประเทศ ประชาชนในชนบทก็จะมีสุขภาพในทุก ๆ ด้าน ดีขึ้นอย่างแน่นอน ไม่ใช่เน้นแต่จะเปิดคลินิกหมอครอบครัวในเขตเมืองก่อนอย่างที่ผู้บริหารระดับสูงทั้งหลายของ สธ.กำลังดำเนินการอยู่ในทุกวันนี้ ปัญหาการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นอยู่ในเขตชนบท ไม่ใช่เขตเมือง

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม