ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

งานวิจัยชี้โรงพยาบาลในสหรัฐที่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้ผลลัพธ์ต่อผู้ป่วยไม่ต่างกับโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับการรับรอง

งานวิจัยชี้มาตรฐานของสถานพยาบาลในสหรัฐอเมริกาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยกลุ่มสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (Hospital Accreditation) ให้ผลลัพธ์ต่อผู้ป่วยไม่ต่างอะไรกับสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับการรับรอง

“เมื่อคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สิ่งที่คุณต้องการคือความรู้สึกไว้วางใจว่าจะได้รับบริการที่ดีจากโรงพยาบาลและได้รับผลลัพธ์ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด”

แต่ในความเป็นจริงกลับตรงกันข้าม เมื่อผลการศึกษาของดอกเตอร์ อัชชิ จา (Dr. Ashish Jha) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดชี้ว่า ผลลัพธ์ที่ผู้ป่วยได้รับจากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองและไม่ได้การรับรองไม่มีอะไรต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้าน อัตราการเสียชีวิตหรืออัตราการเข้ารับการรักษาซ้ำ

คณะวิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งหมด 4,400 โรงพยาบาลทั่วสหรัฐอเมริกาซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล HA ในช่วงปี 2014 - 2017 ทั้งหมด 3,337 แห่ง และอีก 1,063 แห่งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พบว่าผู้ป่วยที่เข้าการรักษาในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่าเพียง 10.2 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่โรงพยาบาลที่ไม่ได้รับการรับรองอยู่ที่ 10.6 เปอร์เซ็นต์

ขณะที่ตัวเลขของผู้ป่วยที่ต้องกลับเข้ามารักษาซํ้าจากการผ่าตัดใหญ่ทั้ง 6 ประเภทของทั้ง 2 กลุ่มโรงพยาบาลนั้นต่างกันเพียง 0.03 เปอร์เซ็นต์ กล่าวคือ โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอยู่ที่ 15.9 เปอร์เซ็นต์และโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับการรับรองอยู่ที่ 15.6 เปอร์เซ็นต์[1]

เท่ากับว่าแตกต่างกันน้อยมากเสียจนไม่เห็นความแตกต่างใดๆ

แต่ที่ชวนให้ตั้งคำถามกับระบบ HA มากกว่าเดิม คือตัวเลขการกลับเข้ามารักษาซํ้าในโรงพยาบาลด้วยเงื่อนไขทางการแพทย์ของกลุ่มโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนั้นมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเพียง 0.9 เปอร์เซ็นต์ กล่าวคือ 23.3 เปอร์เซ็นต์ต่อ 22.4 เปอร์เซ็นต์[2]

ส่งผลให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันในระดับชาติไปทั่วสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ออกแบบมาตรฐาน HA

“ท้ายที่สุดแล้วกระบวนการประกันคุณภาพระบบบริการของสถานพยาบาล (Accreditation) สำคัญอย่างยิ่ง ในฐานะที่เป็นโครงสร้างระบบที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพต่อทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการ ซึ่งในบางกรณีสามารถปรับปรุงได้และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปรับปรุงเมื่อโครงสร้างดังกล่าวได้จัดหาบริการสาธารณสุขให้”

ที่มา: Hospital accreditation not linked to patient outcomes in U.S. (www.reuters.com)