ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.เห็นชอบตามที่ สธ.เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง 5 ผู้ตรวจราชการคนใหม่ นพ.อิทธิพล สูงแข็ง, นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร, นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์, นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก และ นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทนักบริหารระดับสูง 4 ราย ดังนี้

1.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

2.นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

3.นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

4.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

5.นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้น เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง