ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พก. ลงนามร่วม กรมการปกครองและ สปสช.ใช้ “บัตรประชาชน Smart Card” แทนบัตรประจำตัวคนพิการ เชื่อมโยงข้อมูลสิทธิรักษาพยาบาลของคนพิการเป็นฐานข้อมูลบัตรประชาชน คุ้มครองคนพิการเข้าถึงสวัสดิการรัฐเพื่อคนพิการ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ตามนโยบายบูรณาการข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ - เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการใช้บัตรประจำตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) แทนบัตรประจำตัวคนพิการ จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับกรมการปกครอง และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อบูรณาการข้อมูลคนพิการของประเทศไทยเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 สำหรับคนพิการทั่วประเทศ

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า จากนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อปรับรูปแบบของระบบราชการ ให้น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ และเป็นที่พึ่งของประชาชน พก.จึงได้ร่วมกับ กรมการปกครอง และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บูรณาการข้อมูลคนพิการของประเทศไทยเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคนพิการ ในวันนี้ จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้บัตรประจำตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์แทนบัตรประจำตัวคนพิการ “ทุกสิทธิคนพิการ ผ่านบัตรประชาชนใบเดียว : One Card All Rights” ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการข้อมูลสู่ Big Data ด้วยการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ 3 หน่วยงาน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงงานบริการภาครัฐ คนพิการสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวในการติดต่อราชการและรับสิทธิสวัสดิการต่างๆ ของภาครัฐได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการในการเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและลดการใช้เอกสาร

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ยังเป็นไปตามแนวทางการบูรณาการข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการและให้คนพิการเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของความร่วมมือนี้ สปสช.ได้รับดำเนินการในส่วนการตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งข้อมูลคนพิการที่ผ่านการตรวจสอบให้กรมการปกครองเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการลงใน Chip ของบัตรประชาชน และทำการเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการเพื่อรับสวัสดิการด้านสิทธิการรักษาพยาบาลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวต่อว่า ภารกิจหลักที่สำคัญของ สปสช.คือการดูแลประชาชนให้เข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขที่จำเป็น โดยให้ครอบคลุมถึงคนไทยทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงรวมถึงกลุ่มคนพิการ ซึ่งภายใต้ “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ได้กำหนดสิทธิประโยชน์บริการสุขภาพสำหรับคนพิการ ทั้งการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และเครื่องช่วยความพิการที่จำเป็นให้กับผู้พิการ โดยในการเข้ารับบริการสุขภาพเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนพิการ ยังเปิดให้คนพิการสามารถเข้ารับบริการด้านสุขภาพได้ที่หน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทุกแห่ง

“คนพิการที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลในบัตรประชาชน Smart Card ในการเข้ารับบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถใช้บัตรประชาชน Smart Card ใบเดียวได้ โดยไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวคนพิการช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบสิทธิและเข้ารับบริการ พร้อมคุ้มครองสิทธิคนพิการให้เข้าถึงสิทธิต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเพื่อดูแลประชาชน” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. โทร. 1330