ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แพทยสภาส่งหนังสือถึงคณะกรรมการวัตถุอันตราย เห็นชอบกับการยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ 1.พาราควอต 2.ไกลโฟเสต และ 3.คลอร์ไพริฟอส ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และกระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัยในสุขภาพและอนามัยอันเป็นประโยชน์สาธารณะ 

ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ลงนามในหนังสือถึง ประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่องความเห็นของแพทยสภา โดยระบุว่า ตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2524 ม.7 กำหนดให้แพทยสภามีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรในเรื่องที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข พร้อมทั้งให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ

จากกรณีปัญหาในสังคมเรื่องผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ต่อมนุษย์ คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืลที่มีความเสี่ยงสูง ได้มีความเห็นในปี 2560 เห็นชอบให้ยกเลิกการใช้สารเคมี พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเสต ต่อมาในปี 2561 กระทรวงสาธารณสุขได้มีความเห็นชอบให้มีการเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิดดังกล่าวนั้น

คณะอนุกรรมการบริหารของแพทยสภา ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวแล้ว เห็นชอบกับการยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ 1.พาราควอต 2.ไกลโฟเสต และ 3.คลอร์ไพริฟอส ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และกระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัยในสุขภาพและอนามัยอันเป็นประโยชน์สาธารณะ