ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ด สปสช. ผ่าน “หลักเกณฑ์ลงทะเบียนหน่วยบริการฉบับใหม่” มอบ สปสช.ลงทะเบียนหน่วยบริการชั่วคราว แทนทหารเกณฑ์ปลดประจำการ ผู้พำนักในราชทัณฑ์พ้นโทษ นักศึกษาเรียนจบ กลุ่มสิทธิว่างและเด็กแรกเกิด คุ้มครองสิทธิประชาชน คงสิทธิบัตรทองรักษาต่อเนื่อง

นพ.การุณย์ คุณติรานนท์

นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ และการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำ พ.ศ. ...

ทั้งนี้ที่มาของการปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ ฉบับดังกล่าว เป็นผลจากมติบอร์ด สปสช. ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ได้มอบให้ สปสช.ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนหน่วยบริการประจำเป็นการชั่วคราวแทนในกลุ่มทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการ ผู้พำนักในราชทัณฑ์ที่พ้นโทษ และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เพื่อให้คงสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมไปยังผู้มีสิทธิว่างและเด็กแรกเกิด ซึ่งการปรับปรุงข้อบังคับในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่มีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน และเหตุสมควรที่ต้องเข้ารับการรักษา เพื่อให้สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้

นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของคุณสมบัติของผู้ขอลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้มีความชัดเจนในการดำเนินการ ทั้งกรณีการลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือกรณีที่ต้องให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ซึ่งตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ไม่ได้กำหนดไว้

นพ.การุณย์ กล่าวว่า การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำฯ นี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ สปสช.ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 17 ปี โดยเฉพาะในด้านของการคุ้มครองสิทธิ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม เป็นการอุดช่องว่างให้กับประชากรที่มีปัญหาการเข้าถึงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการ ผู้พำนักในราชทัณฑ์ที่พ้นโทษ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และผู้มีสิทธิว่างรวมถึงเด็กแรกเกิด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

“ร่างข้อบังคับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการของลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำฯ นี้ เกิดจากการรวบรวมปัญหาอุปสรรคการใช้สิทธิของประชาชน นำมาสู่การแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดช่องว่าง ช่วยเพิ่มการเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขให้กับผู้มีสิทธิ ทั้งสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานเชิงรุกของ สปสช. นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว