ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปลูกฝัง เสริมสร้างค่านิยม “ไม่ยอมรับการทุจริต” แก่บุคลากรให้คิดถึงส่วนรวมและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมส่งต่อแนวคิดสู่เพื่อนร่วมงาน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม. นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดโครงการอบรมหลักสูตร Strongest Coach ประจำปีงบประมาณ 2562 ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรมบุคลากรเพื่อสร้างวิทยากร (Strongest Coach) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต มีความรู้ความเข้าใจ ประเมินแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน ส่วนรวม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และนำไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน เป็นการเสริมพลังให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบหลักการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีจิตพอเพียง ละอายเกรงกลัว และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) เป็นต้นแบบ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ตามวิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประสบผลสำเร็จก่อให้เกิดคุณธรรม“สุจริต” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 คุณธรรมสำคัญตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ความพอเพียง (Sufficient : S) ความโปร่งใส (Transparent : T) ความตื่นรู้ (Realise : R) มุ่งไปข้างหน้า (Onward : O) ความรู้ (Knowledge : N) ความเอื้ออาทร (Generosity : G) ที่สอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “ระเบิดจากข้างใน” ที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ตั้งแต่ระดับจุลภาคสู่ระดับมหภาค