ทุจริต

 • กระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปลูกฝัง เสริมสร้างค่านิยม “ไม่ยอมรับการทุจริต” แก่บุคลากรให้คิดถึงส่วนรวมและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมส่งต่อแนวคิดสู่เพื่อนร่วมงาน
  2019-06-06 14:25
 • กรมบัญชีกลางเปิดเผยการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประเภทผู้ป่วยนอกผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสแรก มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 2,311,163 ราย จำนวนการทำธุรกรรม 8,566,872 รายการ คิดเป็นมูลค่าการใช้สิทธิทั้งสิ้น 13,741 ล้านบาท พบทุจริตระงับสิทธิ 7 ราย และกลุ่มผู้มีสิทธิที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยจำนวน 65 ราย ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทุจริตในการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง
  2019-02-27 21:54
 • สธ.แจงมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินทางราชการเป็นไปตาม ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พร้อมระบุประกาศบางข้ออาจทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ทั้งติดต่อราชการและเรื่องส่วนตัวอยู่ในวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ถึงความเหมาะสม
  2018-01-06 08:08
 • กลุ่มแพทย์ พยาบาล บุคลากร 48 คน ของรพ.แห่งหนึ่งใน จ.นครศรีธรรมราช ยื่นหนังสือถึง ผวจ.ขอให้ย้าย ผอ.รพ. ระบุบริหารไม่โปร่งใส จัดซื้อจัดจ้างแบบรวบอำนาจ ส่อทุจริต สร้างกลุ่มอิทธิพลใน รพ.
  2017-11-03 11:27
 • ป.ป.ช. ชงข้อเสนอ ครม.ป้องกัน ขรก.ช็อปปิ้งยา หมอยิงยา ฮั้วบริษัทขายยา แจงพบทุจริตและมีการร้องเรียนหนัก ทั้งมีปัญหาค่าใช้จ่ายสูงขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุด ปี 59 เบิกสูงกว่า 7.1 หมื่นล้าน ขอให้ตั้งศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศยา เชื่อมโยง รพ.ทุกสังกัดและกรมบัญชีกลาง ด้านรองนายกฯ วิษณุรับข้อเสนอ ให้ สธ.-คลัง-สปสช. ดำเนินการแล้ว
  2017-07-20 22:15
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในสังกัดทุกระดับ ป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับใช้เทคนิค “เพื่อนสะกิดเพื่อน” ช่วยกันดูแล ตักเตือนเพื่อนร่วมงานที่ปฏิบัติงานล่อแหลม แสดงความห่วงใยแทนการจับผิด ซ้ำเติมเพื่อนร่วมงาน
  2017-03-25 23:42
 • สธ.เตรียมส่งผลสอบสินบนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ ป.ป.ช.ภายใน 30 วันเพื่อประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจากต่างประเทศ เผยให้นโยบายคณะกรรมการสอบสวนดูว่าจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบพัสดุหรือไม่และจัดซื้อแพงหรือไม่
  2017-02-15 11:04
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยได้รับหนังสือแสดงความชื่นชมจากสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่องหลักการต้อนรับผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เน้น “ความประหยัดไม่เป็นภาระของหน่วยงาน” ซึ่งเป็นการสร้างค่านิยมทัศนคติที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตาม พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นตัวอย่างให้ที่ดีแก่หน่วยงานของรัฐแห่งอื่น
  2016-05-06 22:07
 • สปสช. จัดอบรม “การป้องกันและปราบปรามทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ” เชิญ “ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช.” ชี้แนะแนวทางป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน เดินหน้าบริหาร “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” อย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น
  2016-04-28 13:44
 • ปลัด สธ.สั่งฝ่ายกฎหมาย ถอนระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองสำหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พร้อมตั้งคณะกรรมการทบทวน เพื่อให้ตรงเจตนารมณ์ที่ต้องการบังคับใช้ในกรณีทุจริตและยักยอกทรัพย์ ไม่ใช่คดีบริการทางการแพทย์
  2015-12-18 17:51
 • นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก คนสาธารณสุขไม่โกง” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ปี 2558 ภายใต้แนวคิด “Transparent THAILAND :ประเทศไทยโปร่งใส” ที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
  2015-12-11 17:28
 • “หมอปิยะสกล” นำผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก คนสาธารณสุขไม่โกง” ผนึกกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างเป็นรูปธรรม ลดโอกาสการทุจริต
  2015-12-08 14:11

Pages