ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอปิยะสกล” นำผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก คนสาธารณสุขไม่โกง” ผนึกกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างเป็นรูปธรรม ลดโอกาสการทุจริต

วันนี้ (8 ธันวาคม 2558) ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก คนสาธารณสุขไม่โกง” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ปี 2558 ภายใต้แนวคิด “Transparent THAILAND : ประเทศไทยโปร่งใส” รวมทั้งหน่วยราชการในส่วนภูมิภาค ได้ร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้พร้อมกัน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นแก้ปัญหาการทุจริต สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างสุขให้ประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามทุจริต

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า สมัชชาสหประชาชาติเห็นชอบให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทยเป็น 1 ในสมาชิก 191 ประเทศ ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านทุจริต ค.ศ.2003 ครั้งนี้ด้วย ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติ ได้ใช้กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ทั้งฝ่ายข้าราชการประจำและการเมือง รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน รวมทั้งกลไกทางศาสนาและการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ร่วมมือกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 พ.ศ.2556-2560 อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง ช่วยยกระดับภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ลำดับที่ 3 ใน 9 ประเทศอาเซียน

ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระสำคัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศ โดยใช้มาตรการ 3 ป 1 ค คือ ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย กำหนดเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ลดความเสี่ยงในการทุจริต มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมเปิดช่องทางรับเรื่อง/แจ้งเบาะแสทาง ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุขหรือทางเว็บไซต์ https://www.stopcorruption.moph.go.th