ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.ติวเข้มผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินที่ทุกโรงพยาบาลดำเนินการ อาจเกิดความผิดพลาดจากความ ไม่เข้าใจในข้อกฎหมาย เพื่อให้การบริหารโรงพยาบาลเป็นตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรใสสะอาด ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เจ้าหน้าที่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ

วันนี้(9 กรกฎาคม 2557)ที่โรงแรมริชมอนด์ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอบรมเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2557 แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 250 คน ระหว่างวันที่ 9–10 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้มีความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดูแลระบบการบริหารจัดการด้านบริการรักษาพยาบาลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 10,000 แห่ง ได้ตั้งเป้าหมายเป็นองค์กรใสสะอาด ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เน้นให้ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขต้องไม่เป็นผู้ทุจริตคอรัปชั่นทั้งทรัพย์สินของราชการและเวลาราชการ เป็นผู้ให้บริการประชาชนอย่างเที่ยงธรรม มีคุณธรรม และซื่อสัตย์ ให้สอดรับกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

โดยตั้งเป้าปฏิรูปการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในสังกัดให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีระบบธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเร่งดำเนินการใน 7 เรื่อง ได้แก่ 1.พัฒนาเรื่องธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดหาพัสดุ 5 กลุ่ม คือ ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุสำนักงาน 2.จัดทำแผนซื้อและจัดซื้อร่วมทั้งในระดับเขตและกรม 3.จัดทำเกณฑ์จริยธรรมเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการขายและการจัดซื้อยา 4.วางแนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่เงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหา รวมถึงเงินบริจาคที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง 5.สร้างโรงพยาบาลคุณธรรม ขจัดการคอร์รัปชั่นเวลาในการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ มีจิตอาสา ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 6.พัฒนาระบบบริการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน และ7.สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ

ข้อมูลของกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2555–2556 พบมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ จำนวน 23 ราย ในจำนวนนี้ลงโทษตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดจำนวน 5 ราย เป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการเงิน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเป็นความไม่เข้าใจในเรื่องข้อกฎหมาย