กรมอนามัยหนุนใช้ ‘นวัตกรรม' สร้างคนไทยรอบรู้สุขภาพ เข้าถึง-เข้าใจข้อมูล ช่วยให้สุขภาพดี

กรมอนามัย จัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 “พลิกโฉมนวัตกรรม สร้างความรอบรู้ สู่ประชาชนสุขภาพดี” หวังใช้นวัตกรรมสร้างความรอบรู้สุขภาพให้คนไทยมีสุขภาพดีและมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 “พลิกโฉมนวัตกรรม สร้างความรอบรู้ สู่ปรเชาชนสุขภาพดี” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ว่า การที่ประชาชนจะอายุยืนยาวพร้อมสุขภาพ ยอดเยี่ยม สามารถจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง (Self Management) และอยู่ในสังคมรอบรู้ (Literate Society) ที่ดีนั้น ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน คือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ที่เป็นกระบวนการนำไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของประชาชนไทย โดยหวังให้เกิดการระบบสุขภาพจากซ่อมนำสร้าง ไปเป็นสร้างนำซ่อมอย่างจริงจัง รวมทั้งจากรัฐเป็นศูนย์กลาง ไปเป็นประชาชนเป็นศูนย์กลางกำหนดปัญหาและความต้องการ และ จากพึ่งพาบริการรัฐ ไปเป็นการพึ่งพาตนเอง โดยประชาชนสามารถจัดการกับสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ จนนำไปสู่ การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

“ทั้งนี้ ผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพหลักที่พึงประสงค์ของประชาชนวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปี ในปี 2561 พบว่า กินผัก 5 ทัพพีต่อวัน ร้อยละ 29.58 มีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติอย่างน้อยวันละ 30 นาที ร้อยละ 26.85 นอนถึง 7 ชั่วโมง ร้อยละ 88.58 แปรงฟันก่อนนอนนาน 2 นาที ร้อยละ 48.71 นอกจากนี้ ผลการทบทวนของกรมอนามัยพบว่าปัญหาที่ทำให้ประชาชนขาดความรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้แก่ 1.ความสับสนในการตัดสินใจทางด้านสุขภาพที่มีข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพที่หลากหลาย ทำให้ประชาชนไม่รู้ว่าจะเลือกวิถีสุขภาพไปในทิศทางใด 2.ระบบบริการทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อน ทำให้ยากต่อการตัดสินใจว่าทางเลือกใดจะส่งผลดีต่อสุขภาพมากที่สุด 3.ระบบการศึกษายังไม่สามารถที่จะสร้างทักษะด้านสุขภาพ ทำให้ประชาชนไม่สามารถประเมินว่าควรที่เลือกใช้หรือไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ และ 4.ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ทำให้มีทางเลือกสุขภาพที่จำกัด ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง สุขภาพไม่ดี และไม่สามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเองได้ ทำให้ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น” แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าว

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึง เข้าใจ ตัดสินใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ต้องอาศัยปัจจัยอีกหลายด้านในการมีส่วนช่วย ทั้งการนำเทคโนโลยี 4.0 และนวัตกรรม ตลอดจนการจัดการกับปัจจัยกำหนดสุขภาพเข้ามาช่วยจัดการระบบสุขภาพ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จการสร้างความรอบรู้ สู่พฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ สาวไทยแก้มแดง Program Online เพื่อแก้ปัญหาซีดใน หญิงวัยเจริญและป้องกันความพิการแต่กำเนิด 9 ย่างเพื่อสร้างลูก Program สร้างความรอบรู้ให้กับหญิงตั้งครรภ์และการดูแลลูกที่มีคุณภาพ Teenergy นวัตกรรมสร้าง Critical level of Health literacy สำหรับจัดการเรื่องเพศวิถีของวัยรุ่นไทยและ อีกหลากหลายนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยทำให้เกิดการพลิกโฉมระบบสุขภาพ โดยนำคนไทยไปสู่ Smart Citizen ได้อย่างรวดเร็ว

“การจัดประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลงานวิจัย และความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อสานสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย สหวิชาชีพและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ ในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ มุมมองการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของอาเซียน การพัฒนาเมือง สู่สุขภาวะที่ดี รวมทั้งมีการอภิปรายทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การแสดงนิทรรศการ และมอบรางวัลองค์กรและบุคคลต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยผู้สนใจสามารถติดตาม การประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ผ่านทาง Facebook LIVE กรมอนามัย หรือหากต้องการข้อมูลการประชุมวิชาการฯ เพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมอนามัย www.anamai.moph.go.th” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 30 นาที ago
Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 33 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 30 นาที ago
Cleanimmiply
17 ชั่วโมง 33 นาที ago
กลับด้านบน