ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรค กระทรงสาธารณสุข จัดประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อถ่ายทอดแนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดแก่เจ้าหน้าที่เครือข่ายระดับเขตและจังหวัด เดินหน้าให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ.2562-2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย เพื่อให้วัคซีนเก็บตกในกลุ่มเด็กไทยและเด็กต่างชาติตามช่วงอายุดังกล่าว ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ทุกราย

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายทอดแนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดแก่เจ้าหน้าที่เครือข่ายระดับเขตและจังหวัด” เพื่อถ่ายทอดแนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด การบริหารจัดการวัคซีน และแนวทางการบันทึกผลการดำเนินงานผ่านระบบรายงานออนไลน์

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า สถานการณ์โรคหัดในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา พบว่าอัตราป่วยโรคหัดของประเทศไทยลดลงมากเมื่อเทียบกับอดีตและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2559 ประเทศไทยเริ่มพบผู้ป่วยโรคหัดเป็นกลุ่มก้อนและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยในปี 2561 พบผู้ป่วย 2,926 ราย เสียชีวิต 23 ราย และในปี 2562 นี้ (ณ วันที่ 21 มิถุนายน 62) พบผู้ป่วยแล้ว 1,908 ราย เสียชีวิต 12 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 1 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 1-4 ปี อายุ 20-29 ปี อายุ 5-9 ปี และอายุ 30-39 ปี ตามลำดับ โดยจากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยร้อยละ 84 ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่แน่ใจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นอย่างมาก

โรคหัดในประเทศไทยแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ โดยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งไม่เคยได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ สำหรับในพื้นที่อื่นของประเทศ พบในกลุ่มประชากรวัยแรงงาน อายุ 20-40 ปี ที่อยู่รวมกันหมู่มาก เช่น ในเรือนจำ ค่ายทหาร โรงงาน สถานประกอบการ และสถานบริการสาธารณสุข อีกทั้งยังพบเด็กต่างด้าวและบุคคลไร้สิทธิ์ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า ประเทศไทยให้วัคซีนโรคหัดตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตั้งแต่ปี 2527 แก่เด็กอายุ 9 เดือน ต่อมาในปี 2539 ได้เพิ่มการฉีดวัคซีนโรคหัดเข็มที่สอง รวมถึงปัจจุบันได้กำหนดให้มีการเก็บตกเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์เมื่อเข้าเรียนชั้น ป.1 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของประเทศไทยพบว่า ถึงแม้ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดโดยรวมจะมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ก็ยังพบเด็กบางกลุ่มที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ และในปีงบประมาณ 2562 นี้ กรมควบคุมโรค โดยกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ.2562-2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย เพื่อรณรงค์ให้วัคซีนเก็บตกในกลุ่มเด็กไทยและเด็กต่างชาติช่วงอายุดังกล่าว ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ทุกราย ยกระดับภูมิคุ้มกันโรคหัดในเด็กให้สูงขึ้น เพียงพอต่อการป้องกันการป่วยและการระบาดของโรคหัด โดยเป็นการให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) แก่เด็กอายุ 1-7 ปี และให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) แก่เด็กอายุ 7-12 ปี

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย บุคคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด สำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 1–12 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และบุคลากรกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค รวมกว่า 200 คน เพื่อถ่ายทอดแนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด การบริหารจัดการวัคซีน แนวทางการบันทึกผลการดำเนินงานผ่านระบบรายงานออนไลน์

อย่างไรก็ดี การกำจัดโรคหัดจะสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในการตรวจดูประวัติการได้รับวัคซีนในสมุดบันทึกสุขภาพของบุตรหลาน หากยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ให้พาบุตรหลานมารับวัคซีน และขอความร่วมมือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกภาคส่วนและทุกพื้นที่ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ ประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422