ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

​รมช.สาธารณสุข เสนอแนวคิดให้ อสม.ช่วยเภสัชฯ ไปรับยาจากโรงพยาบาลส่งยาให้คนไข้ในพื้นที่ พร้อมดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ลดความแออัดในโรงพยาบาล พัฒนาศักยภาพของ อสม.ด้านยา พร้อมฝาก อสม.ให้เป็นผู้นำด้านการออกกำลังกาย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและลดความแออัดในโรงพยาบาล กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศกว่า 1,200 คน ในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2562 ว่า ยินดีที่ได้มาพบปะผู้นำบุคคลที่สร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ ซึ่งเป็นภาระกิจที่มีความท้าทาย เป็นงานจิตอาสา ซึ่งงานที่ทำได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่องานสาธารณสุขในอนาคตจะได้นำข้อมูลไปเชื่อมโยงระหว่างกระทรวง ทบวง กรม เริ่มต้นด้วยความสุขกาย สุขใจ และพัฒนาต่อยอดกับความกินดีอยู่ดีของประชาชน ซึ่งการขับเคลื่อนของนโยบายของทุกรัฐบาลและการบริหารจัดการจะมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องสมัย

ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจสำคัญคือการลดเจ็บลดป่วยเพราะประเทศ ซึ่ง อสม.เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมป้องกัน หากทำได้จะช่วยลดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทำงานน้อยลง นอกจากนี้ อสม.ยังมีศักยภาพช่วยลดการแออัดในการไปโรงพยาบาลในขั้นตอนสุดท้ายคือการรับยาถ้าเราจะลดการแออัดในโรคที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนถ้าเป็นไปได้ให้ อสม.เป็นผู้ที่จะลงไปส่งยาไปรับยาจากโรงพยาบาล ส่งยาให้คนไข้ในพื้นที่ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ช่วยพัฒนาศักยภาพของอสม.ได้เรียนรู้ข้อมูลทางด้านยา ได้พบปะประชาชนผู้ป่วยในพื้นที่มากขึ้นบ่อยขึ้น โดยจะได้เชิญผูเกี่ยวข้อง นำแนวคิดสู่การ workshop และหาวิธีการที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพสามารถลดการแออัดของการใช้บริการในโรงพยาบาลได้

ในส่วนสวัสดิการของ อสม. ได้มีแนวคิดเรื่องฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นหลักประกันให้คนในครอบครัว ซึ่งการนำเอาเงินเก็บมารวมกันแล้วไปบริหารจัดการเงินจำนวนมากสามารถต่อยอดเงินเป็นรายได้นำมาใช้เป็นสวัสดิการได้ และเรื่องสุดท้ายที่อยากฝากไว้ คือ เรื่องการออกกำลังกาย ช่วยให้สุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย ไม่เสียเงิน เป็นเรื่องที่ทำได้ ทันที ไม่ต้องใช้งบประมาณ แต่ต้องมีวินัย ขอให้ อสม.เริ่มต้นที่ตัวเองออกกำลังกายไปด้วย รณรงค์ให้ประชนออกกำลังกายด้วย และทำการประเมินว่าหลังการออกกำลังกายต่อเนื่อง ลดการเจ็บป่วยได้มากน้อยเพียงใด