ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้เป็นหมอประจำบ้าน รวมพลังให้คนไทยตระหนักถึงการมีสุขภาพดี ช่วยลดความแออัด บริการมีคุณภาพ รักษาได้เต็มที่ สะดวกทั้งผู้รับ และผู้ให้บริการ สบส.จัดอบรมพร้อมคัดเลือกเป็นหมอประจำบ้านชุดแรก ตำบลละ 1 คน จำนวน 8,000 คน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2562 พร้อมมอบนโยบายเรื่องการพัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจำบ้าน โดยมี นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประธานชมรม อสม. แห่งประเทศไทย ประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ประธาน อสม.กทม. ระดับเขต เลขานุการชมรม อสม. ระดับจังหวัด หัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและตัวแทน อสม. เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน

นายอนุทิน กล่าวว่า การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อให้มีความรู้ ประสบการณ์ ในการดูแลประชาชนกว้างขวางมากขึ้น ทำงานรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ใช่การมียาดีอย่างเดียว ในเรื่องค่าตอบแทนนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการ อสม.ต้องใช้ความรู้ ทักษะในการดูแลประชาชน เห็นผลช่วยให้ประชาชนสุขภาพดี อัตราการเจ็บป่วยลดลง เมื่อคนแข็งแรง ค่ารักษาลดลง เหลืองบนำมาเป็นค่าตอบแทนให้ อสม.ที่ทำงานช่วยกระทรวงสาธารณสุข

“ขอให้พี่น้อง อสม.ทุกคนได้เป็นกำลังของกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ เพิ่มบทบาทและเพิ่มทักษะความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด อสม.ต้องเป็นหมอประจำบ้านชาวไทยทุกคน ทำงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยเน้นการออกกำลังกาย บริโภคอาหารอย่างถูกวิธี ถูกหลักโภชนาการ นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่เจ็บป่วย ก็จะไม่มารพ. ช่วยลดปัญหาโรงพยาบาลแออัด คนไข้ล้นเตียง การให้บริการไม่ทั่วถึง” นายอนุทินกล่าว

ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะได้คัดเลือกตัวแทน อสม.จำนวน 80,000 คนจากทั่วประเทศ มาอบรมพัฒนาความรู้และทักษะให้พร้อมเป็นหมอประจำครอบครัว ก่อนที่จะคัดเลือกให้เป็นหมอประจำบ้านชุดแรก ตำบลละ 1 คน จำนวน 8,000 คน