ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเคลื่อนเพิ่มค่าตอบแทนเต็มเพดาน กำนัน 1.5 หมื่น ผญบ. 1.3 หมื่น ด้าน ก.ก.ถ.ชงแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมสำหรับ 8 อาสาสมัครในชุมชน รวม อสม. และ care giver ด้วย

รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 นสพ.มติชน รายงานข่าวว่า รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อการศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี ก.ก.ถ.ทำหน้าที่เลขานุการโดยมีการพิจารณาอาสาสมัครในท้องถิ่น 8 ประเภท ประกอบด้วย

1.คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล

2.อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

3.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

4.อาสาสมัครควบคุมไฟป่า

5.อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)

6.อาสาสมัครดูแลผู้พิการ

7.นักบริบาลชุมชนหรืออาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หรือ care giver

และ 8.อาสาสมัครปศุสัตว์

"ที่ผ่านมาได้พิจารณาถึงแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสม ขณะที่ตัวแทนสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ร่วมประชุมได้เสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และให้ อปท.มีส่วนร่วมในการกำหนดสัดส่วนของอาสาสมัครแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับบริบทและงบประมาณในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และการให้ค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่ คาดว่าจะสรุปเสนอหน่วยงานเกี่ยวข้องได้ภายในวันที่ 21 สิงหาคมนี้" รศ.ดร.วีระศักดิ์ กล่าว

นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สุราษฎร์ธานี แกนนำ สมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ ในฐานะคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เปิดเผยว่า หากรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มค่าตอบแทน อสม. 2,500 บาทต่อเดือน หรือมากกว่านั้นตามศักยภาพ เพื่อยกฐานะเป็นหมอประจำบ้าน ไม่ควรกำหนดให้ อบจ.เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน แต่รัฐบาลควรใช้งบกลางจ่ายทั้งหมด เนื่องจากปัจจุบัน อบจ.ยังไม่มีบทบาทหน้าที่ภารกิจเชื่อมโยงกับการทำหน้าที่ของ อสม. และยังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพียงแต่ที่ผ่านมารัฐบาลโอนงบมาให้ อบจ.ทั่วประเทศปีละกว่า 8,000 ล้านบาท เพื่อเป็นทางผ่านในการเพิ่มตัวเลขงบอุดหนุนตามสัดส่วนของหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเท่านั้น

"ต่อไปคาดว่าน่าจะเพิ่มเป็นปีละ 1.2 หมื่นล้านบาท หรือมากกว่านั้น จากการกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มรายละ 1,000 บาทต่อเดือน ก่อนมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคม 2562 และล่าสุดจะเพิ่มให้รายละ 2,500 บาท เดิม อบจ.ต้องโอนงบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โอนต่อไปให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) เพื่อนำไปจ่าย อสม.ทำให้เกิดความล่าช้า ดังนั้นเมื่อ อสม.เรียกร้องให้จ่ายค่าตอบแทนผ่านระบบ E-payment จึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่รัฐบาลจะใช้งบจ่ายตรง ไม่ต้องใช้ อบจ.เป็นทางผ่าน สำหรับสัดส่วนเงินอุดหนุนที่หายไปจาก งบ อสม. ทราบว่ามติ ก.ก.ถ.จะแจ้งสำนักงบประมาณหางบอุดหนุนประเภทอื่นมาจัดสรรให้ อบจ.ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนด" นายทนงศักดิ์กล่าว

นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้ประกาศยุทธการสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ทั่วประเทศ 2.9 แสนราย ร่วมกันเคลื่อนไหว เพื่อเรียกร้องให้มีการเพิ่มอัตราเงินค่าตอบแทนเต็มเพดานโดยไม่ต้องมีเงื่อนไข การเลื่อนขั้นเงินตอบแทน ที่จะเลื่อนได้ไม่เกินสองขั้น ให้ได้รับการเลื่อนสองขั้นติดต่อกัน หลังจากยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยรับฟังความคิดเห็นจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ ก่อนมีมติให้สมาคมดำเนินการเรียกร้อง ล่าสุดได้แจ้งให้ตัวแทนทั่วประเทศพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อทำตามยุทธการ

นายยงยศ กล่าวว่า ได้กำหนดให้ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านระดับอำเภอยื่นหนังสือเสนอความคิดเห็นในวันที่มีการประชุมประจำเดือนเนื่องจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ปราบปรามยาเสพติด อำนวยความเป็นธรรมบริการประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการประนีประนอมข้อพิพาท เป็นการช่วยรัฐบาลประหยัดงบประมาณในกระบวนการยุติธรรมไทย ตั้งแต่ชั้นจับกุมของตำรวจชั้นการสั่งฟ้องของอัยการ ชั้นการพิจารณาคดีของศาล จนถึงการจำคุกในเรือนจำ จะต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า 5.5 แสนบาทต่อหนึ่งคดี แต่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสามารถช่วยลดขั้นตอนในกระบวนยุติธรรมได้อย่างน้อยวันละ 75,000 คดีต่อวันต่อ 1 หมู่บ้าน สามารถช่วยลดการใช้งบประมาณของรัฐได้ถึงวันละ 41.25 ล้านบาท

"ได้แจ้งให้จัดทำป้ายไวนิลหรือป้ายข้อความใส่กระดาษเอ4 มีข้อความเรียกร้องให้มีการเพิ่มอัตราเงินค่าตอบแทนเต็มเพดานโดยไม่ต้องมีเงื่อนไข กำนันมีฐานเงินค่าตอบแทน 10,000 บาท จะขยับเป็น 15,000 บาท ผู้ใหญ่บ้านค่าตอบแทน 8,000 บาท ขยับเป็น 13,000 บาท แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ค่าตอบแทน 5,000 บาท ขยับเป็น 8,000 บาท เนื่องจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำงานคุ้มค่ากว่าค่าตอบแทน ในฐานะเป็นผู้ช่วยดำเนินการได้เสร็จสิ้นทุกภารกิจทุกกระทรวง ที่ผ่านมาถ้าเปรียบเสมือนพนักงานบริษัทก็เปรียบกับพนักงานที่มีคุณภาพดี แต่ค่าจ้างแรงงานน้อยมาก" นายยงยศกล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 10 สิงหาคม 2562