ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สสส.-สมาพันธ์เครือข่าย NCDs ประเทศไทย-สภาอุตสาหกรรม ห่วงหนุ่ม-สาวชาวโรงงานกินเค็ม ก๊งเหล้าหลังเลิกงาน แถมติดบุหรี่ ผลักดันนโยบาย ลดเค็ม เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ลดภาระค่าใช้จ่ายในสถานประกอบการ

​เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาพันธ์เครือข่าย NCDs ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ผลักดันนโยบายสุขภาพดีในโรงงาน จัดงานแถลงข่าวและเสวนา “Happy Workplace: ลดเค็ม เลิกเหล้า เลิกบุหรี่”

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า ประเทศไทยติดอันดับการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases, NCDs) เป็นอันดับ 1 ในเอเชีย เทียบเท่าฟินแลนส์และนอร์เวย์ แต่ NCDs ยังเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทย สูญเสียรายจ่ายทางสุขภาพ 99,000 ล้านบาทต่อปี ทุก 1 ชั่วโมง มีผู้เสียชีวิต 37 คน สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม

ช่วงเข้าพรรษานี้ สคล. ร่วมกับ สสส. รณรงค์ในการ งดเหล้าพักตับ ที่ช่วยลดการดื่มและเป็นต้นทางไปสู่การงดเหล้าตลอดชีวิต ช่วยประหยัดเงินค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัว ช่วงที่งดเหล้าตับจะมีการฟื้นฟู ตับส่วนที่ดีจะทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดอุบัติเหตุในสังคมลงได้ การป้องกันโรค NCDs ต้องอาศัยการขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการตามกรอบที่ได้วางไว้ เชื่อว่าเริ่มลงมือปฏิบัติจะช่วยให้เห็นทิศทางและเป้าหมายของความสำเร็จได้ชัดเจน

​รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่าย NCDs ประเทศไทย กล่าวว่า บุหรี่ทำลายหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง โดยทำให้หลอดเลือดแดงหัวใจตีบตันส่งผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจตายเกิดภาวะหัวใจวายกระทันหัน ส่วนหลอดเลือดสมองโป่งพองหากเกิดการแตกขึ้นอาจเสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วนได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องป้องกันโรค โดยการเลิกสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ เลิกบุหรี่ติดต่อสายด่วน 1600

​นายเสน่ห์ ศรีสุวรรณ นักพูดและนักเขียนชื่อดัง กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ โดยเริ่มจากลดเค็มป้องกันโรคความดันโลหิตสูง และโรคไต เลิกเหล้าป้องกันโรคตับ โรคพิษสุราเรื้อรัง และลดอุบัติเหตุ และเลิกบุหรี่ป้องกันโรคหัวใจ โรคปอด และคุณภาพสมองดี ดังนั้นลดเค็ม เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ สนุกได้ เริ่มต้นที่ตัวเราเอง โดยไม่ต้องเครียด

​นาวาอากาศเอกหญิง พญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี ผู้แทนประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์ของโรค NCDs กับปัจจัยเสี่ยงการบริโภคเค็ม โดยประชากรไทยได้รับโซเดียมสูงกว่าความต้องการต่อวันอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะความดันโลหิตสูง เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง จึงได้ผลักดันนโยบายลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียมลงเพื่อต่อสู้กับโรค NCDs

​ภก.เชิญพร เต็งอำนวย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การมีสุขภาพดีของพนักงานเป็นพื้นฐานขององค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) การผลักดันนโยบายสุขภาพดีในโรงงานในบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ อาทิ บทบาทของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับสมาพันธ์เครือข่าย NCDs ประเทศไทย ให้รางวัลสถานประกอบการสุขภาวะ ส่วนสถานประกอบการ วางกรอบการลดบริโภคเค็ม เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เลิกบุหรี่ สนับสนุนกำกับดูแลและประเมินผลภายใน