ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สพฐ.ประกาศ มาตรการงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า หวังเป็นต้นแบบ ลด ละ เลิก น้ำเมา สร้างสำนึกเป็นต้นแบบสังคม สสส.-สคล. สร้างความร่วมมือต่อเนื่อง หวังสร้างครูต้นแบบปลอดเหล้าทั่วประเทศ

นายอัมพร พินะสา

นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า บุหรี่ ด้วยตระหนักว่า ผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโรคภัยที่เกิดขึ้นจากบุหรี่นั้นมีความรุนแรง จึงต้องการให้สถานศึกษาเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชุมชน เยาวชน โดยพบว่าในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี จะมีงานเลี้ยงเกษียณอายุจำนวนมาก สพฐ.จึงได้ออกประกาศสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ปลอดเหล้า บุหรี่ จัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้าเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกว่า 3 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ที่มีบุคลากรรวมกว่า 3 แสนคน ดูแลเยาวชนกว่า 6.8 ล้านคน เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

ประกาศนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความตระหนักพื้นฐาน สถานศึกษาควรเป็นต้นแบบที่ดี และในอนาคตหน่วยงานอื่นๆ อาทิ หน่วยงานตำรวจ ทหาร ก็สามารถประกาศนโยบายเดียวกัน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเกิดเป็นพลังที่จะเป็นต้นแบบให้กับสังคม ทำให้ตัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกจากงานเลี้ยง งานประเพณีต่างๆ ได้ อย่างแข็งแรง และช่วยทำให้เกิดการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ด้วย

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า เครือข่ายงดเหล้า และสสส. ได้ร่วมกับสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขรุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 8 และเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน ได้ขับเคลื่อนงานปลอดเหล้า บุหรี่ สังคมปลอดอบายมุข โดยเฉพาะบุคลากรการศึกษา เพื่อให้วิชาชีพครูเป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงแก่สังคม ที่ผ่านมาได้ยกย่องครูดีไม่มีอบายมุขต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 9 และขับเคลื่อนให้งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่เข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งสังคมไทยให้การตอบรับและชื่นชมในการขับเคลื่อนของหน่วยงานด้านการศึกษา ทั้งนี้งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้าได้รับความร่วมมือจากสพฐ. ตั้งแต่ปี 2561 ได้รับความร่วมมือจากหลายพื้นที่

นายเดช ศิรินาม

นายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้าในปีที่ผ่านมา ที่วัดสวนดอก โดยขณะนั้นตนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 โดยผู้ที่มาร่วมงานและผู้ที่เกษียณอายุราชการเห็นด้วย เพราะมีผลดีทั้งความปลอดภัยในการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย ชุมชนก็ชื่นชม ทำให้มีความรู้สึกว่าเป็น งานเกษียณที่ทรงคุณค่าในวิชาชีพครู อีกทั้งยังสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงขับเคลื่อนงานเกษียณปลอดเหล้าให้ดำเนินต่อไป

ทั้งนี้ การวางตัวของครูในสังคมจะต้องมีความเหมาะสม ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่เฉพาะกับลูกศิษย์เท่านั้น ควรต้องวางตัวดีในสังคมด้วย สิ่งสำคัญคือ ทำอย่างไรจะสร้างค่านิยมตั้งแต่ต้นทาง เด็กๆ จะได้เติบโตอย่างมีสำนึกในเรื่องการรู้เท่าทันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุขต่างๆ เพื่อชีวิตและอนาคตที่ดีของพวกเขาและสังคมต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง