ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"สาธิต" คิกออฟโครงการ “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” ร่วม สสส. ตั้งเป้าสร้าง “เทรนใหม่ 18+” ชูคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยสุขภาพ หวังเคลื่อนงานป้องกัน NCDs ขยับครองแชมป์อันดับ 1 ของโลก

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 เป็นประธานเปิดงาน “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” (Live Healthier) โดยการเตะบอลพิชิต 3 เป้าหมาย คือ ลดเร็ว ลดเสี่ยง ออกกำลังกาย 150 นาที/สัปดาห์ และลดพุง ลดปรุง ลดโรค พร้อมร่วมเต้นออกกำลังกายประกอบเพลงขยับบ่อย ๆ ของ สสส.

ดร.สาธิต กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 18 ปี สสส.ได้ร่วมทำงานกับภาคีเครือข่ายตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างองค์ความรู้ และขับเคลื่อนเชิงนโยบายเปลี่ยนแปลงสังคม โดยจุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลังบุคคล และองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถ และสร้างสรรค์ระบบที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ สอดรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และจากพลังของ สสส. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนมาตรการและแผนงานสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ในปี 2561 ประเทศไทยมีผลการดำเนินงานเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 3 ของโลก ในปีนี้จึงมุ่งเป้าหมายไปสู่ผู้นำในป้องกันโรค NCDs อันดับ 1 ของโลก

“ในโอกาสครบรอบ 18 ปี สสส. หากเทียบกับคนถือเป็นช่วงวัยของคนรุ่นใหม่ ที่มีพลัง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มีการเปลี่ยนแปลง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจประกอบการดำเนินชีวิตที่หลีกเลี่ยง ลด เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ พร้อมเผชิญกับความท้าทาย ทั้งสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม วิถีชีวิต กลไกการตลาดของธุรกิจที่ทำลายสุขภาพ เกิดเป็นเทรนของคนรุ่นใหม่ หรือ “เทรนใหม่ 18+” ในโครงการ “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” หรือ Live Healthier ที่มุ่งให้คนไทยมี วิถีชีวิตสุขภาพ (Healthy Lifestyle) ผ่านกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ตรง สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทย “ลุกขึ้นมาเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี” ดร.สาธิต กล่าว

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า คนไทยเกือบ 4 แสนคนเสียชีวิตก่อนวัยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นอันดับ 1 คิดเป็น ร้อยละ 76 ของการตายทั้งหมด เกิดความสูญเสียของ GDP ร้อยละ 2.2 ต่อปี จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 สำรวจพฤติกรรมคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า สูบบุหรี่ 10.70 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.10 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงปานกลางขึ้นไปใน 30 วัน ร้อยละ 27.5 ต่อวัน และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ จากการขาดการมีกิจกรรมทางกาย รับประทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด รับประทานผักและผลไม้ไม่เพียงพอ เกิดความเครียดในการดำรงชีวิต รวมทั้งอุบัติเหตุ ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

“โรค NCDs “ป้องกันได้” แต่สิ่งสำคัญของทุกความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จาก การเริ่มต้นลงมือทำอย่างจริงจัง การจัดงาน “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” (Live Healthier) ตลอด 4 วัน ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายนนี้ มีแนวคิด “ชนะในความแพ้” คือ การลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองหรือคนรอบข้าง สร้างกำลังใจในการลุกขึ้นมามีสุขภาพที่ดี โดยยก 8 ประเด็นใกล้ตัว เช่น ลุกขึ้นมาออกกำลังกาย ลุกขึ้นมาเลือกกินอาหาร เลิกสูบบุหรี่ เลิกเหล้า ชุมชนลุกขึ้นมาสร้างชุมชนเข้มแข็ง ผ่านประสบการณ์การมีส่วนร่วม เรียนรู้วิธีในการเริ่มต้นการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในประเด็นต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้งกาย ใจ ปัญญาสังคม พร้อมทั้งจัดทำคู่มือชีวิตดีเริ่มที่เราโดยรวม 108 วิธี สร้างเสริมสุขภาพดี ที่ทุกคนทำได้ คู่มือประจำวัยรับมือยังไงวัย 18 สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ www.thaihealth.or.th/livehealthier” ดร.สุปรีดา กล่าว