ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนางานสถาปัตยกรรมในการออกแบบอาคารสถานพยาบาลของโรงพยาบาล สถานบริการภาครัฐ ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์การพัฒนาบริการด้านระบบบริการสุขภาพให้เข้าถึงประชาชน

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สถานบริการสุขภาพภาครัฐ หรือโรงพยาบาลของรัฐ มีบทบาทในการให้บริการบำบัดรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วย ซึ่งมีจำนวนมาก การออกแบบอาคารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง โดยอาคารต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีแสงสว่าง อากาศถ่ายเทที่เพียงพอ มีสิ่งอำนวยความสะดวก ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการออกแบบอาคารต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สามารถออกแบบอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองแบบแผน ได้ดำเนินการออกแบบอาคารด้วยการใช้โปรแกรมในการนำเทคโนโลยีระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling : BIM) เข้ามาใช้ประโยชน์ ซึ่งมีข้อดีหลายประการในการช่วยลดระยะเวลาในการออกแบบ ลดความผิดพลาดในการออกแบบอาคาร เพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานของอาคาร ส่งเสริมให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญสามารถเห็นอาคารในรูปแบบของภาพสามมิติแบบ Real-time และทราบถึงปริมาณวัสดุได้ทันที ตลอดกระบวนการออกแบบ โดยรูปแบบอาคารที่จัดทำจะมีความถูกต้อง เที่ยงตรง สอดคล้องกันโดยไม่มีความขัดแย้ง โดยปัจจุบันกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้นำระบบ BIM ดังกล่าวไปใช้ในการออกแบบอาคารสถานพยาบาลต่างๆ เช่น อาคารสถานบริการสุขภาพสมรรถนะสูง และอาคารศูนย์สุขภาพองค์รวม เป็นต้น

นายแพทย์ประภาส กล่าวต่อว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองแบบแผนได้มีการอบรมบุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการออกแบบอาคารในหัวข้อที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน จากวิทยากรเชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรมและเทคโนโลยีออกแบบอาคาร เช่น การทำผังสำรวจแบบสหวิทยาการ การทำ BIM มาใช้ในการออกแบบโรงพยาบาลภาครัฐ การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ Mobile มาใช้ในการตรวจการจ้างงานอาคาร เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาออกแบบอาคารให้มีความทันสมัย ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์การพัฒนาให้บริการด้านระบบบริการสุขภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการใช้บริการในโรงพยาบาลต่อไป

ทั้งนี้ หน่วยงานหรือประชาชนที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารงานด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (dcd.hss.moph.go.th)