ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อย.แจงประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ กำหนดให้กัญชง และเมล็ดพันธุ์รับรอง มีปริมาณสาร THC ในใบและช่อดอกไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อน้ำหนักแห้ง ส่งเสริมการพัฒนาสายพันธ์กัญชง โดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมือง เปิดกว้างให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ หวังสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากกัญชง คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดลักษณะกัญชง (Hemp) พ.ศ.2562 โดยกำหนดให้กัญชงและเมล็ดพันธุ์รับรองมีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol : THC) ในใบและช่อดอก ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อน้ำหนักแห้ง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์กัญชง โดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมือง เปิดกว้างให้เกิดการใช้ประโยชน์กัญชงอย่างคุ้มค่านอกเหนือจากเส้นใย เพื่อนำไปผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ เช่น ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง รวมถึงการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น เส้นใย สิ่งทอ ฉนวนกันความร้อน ทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน โดยประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษฉบับนี้ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 แล้ว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ อย.ได้นำ (ร่าง) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) เปิดรับฟังความคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้นำขึ้นรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม- 5 พฤศจิกายน 2562 และจะมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอเชิญผู้สนใจการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับกัญชงร่วมให้ข้อคิดเห็น เพื่อให้การปรับปรุงกฎหมายมีความสมบูรณ์เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ