ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยกระดับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพิ่มคณะทำงานโรคติดต่อ ลดและเพิ่มโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เพิ่ม 2 โรค คือ โรคพยาธิใบไม้ตับ และการติดเชื้อในโรงพยาบาล และตัดรายชื่อ 4 โรคออกจากโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไม่ให้เข้าประเทศ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2/2562 ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินการที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อไม่ให้เข้าสู่ประเทศ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เห็นชอบให้ยกระดับการป้องกันควบคุมโรค ณ “จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก” อ.ภูซาง จ.พะเยา ให้เป็น “ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบ้านฮวก” ซึ่งปัจจุบันมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจำนวนทั้งสิ้น 68 ด่าน

นพ.สุขุม กล่าวต่อว่า สำหรับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เห็นชอบให้เพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศใน 5 ช่องทาง พื้นที่ จ.สงขลา ได้แก่ ด่านท่าเรือสงขลา ด่านพรมแดนสะเดา ด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ ด่านพรมแดนบ้านประกอบ และท่าอากาศยานหาดใหญ่

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยเพิ่ม 2 โรค คือ โรคพยาธิใบไม้ตับ และการติดเชื้อในโรงพยาบาล และตัดรายชื่อ 4 โรคออกจากโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ, โลนที่อวัยวะเพศ, หูดข้าวสุก และโรคบิด ทำให้ขณะนี้มีโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทั้งสิ้น 55 โรค