ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานประกันสังคมทำการปรับระบบการจ่ายเงินชดเชยกลุ่มโรคที่มีภาระเสี่ยง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ จากเดิมที่จ่ายตามภาระของโรคที่โรงพยาบาลต้องรับภาระในการรักษาพยาบาล มาเป็นการจ่ายแบบ Value-Based Payment หรือจ่ายตามผลลัพธ์ มั่นใจ คุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ประกันตนต้องดีขึ้น

ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคม มีการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาล ในโครงการประกันสังคมหลายส่วน ทั้งเหมาจ่ายพื้นฐาน จ่ายตามโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง จ่ายตามโรคภาระเสี่ยง จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ รวมถึงนอกเหนือเหมายจ่ายอื่นๆ ในปี 2561 สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลเฉลี่ย 3,654.63 บาท/คน/ปี

ทั้งนี้เพื่อให้การดูแลผู้ประกันตนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สำนักงานประกันสังคมจึงได้เริ่มปรับวิธีการจ่ายบางหมวดเช่น โรคที่มีภาระเสี่ยง กลุ่มนี้เดิมที่สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายตามภาระของโรค ปรับเปลี่ยนมาจ่ายตามผลลัพธ์ว่าเป็นอย่างไร เช่น เบาหวานไม่ได้รักษาเฉพาะการให้ยา หรือเมื่อจ่ายยาให้ไป กี่เม็ดแต่จ่ายเมื่อสามารถควบคุมเบาหวานได้ เป็นต้น โดยการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีจ่ายตามโรคที่เป็นภาระเสี่ยง สำนักงานประกันสังคมสามารถดำเนินการจ่ายได้เป็นปัจจุบันแล้ว

สำหรับการจ่ายเงินชดเชยแบบ Value-Based Payment เป็นเรื่องที่ทั่วโลกจะจ่ายกันแบบนี้ มีการพูดมากว่า 10 ปี แต่ในทางปฏิบัติคงไม่ใช่เรื่องง่ายแบบพลิกฝ่ามือ หรือเปลี่ยนแปลงได้ภายในหนึ่งวัน หนึ่งเดือน คงต้องคอยปรับ คอยแก้ไป เพื่อให้ทุกอย่างลงตัวสมบูรณ์ และทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน