ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.มีมติอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลตำรวจเพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าครม.มีมติอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ผลิต สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ดำเนินการสอน ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร ทำการวิจัย และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด นิสิตแพทย์ทั้งในและต่างประเทศจำนวนหลายหลักสูตร รวมถึงสอบใบประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรมอีกด้วย ทั้งนี้การจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข

1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (จัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. และสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

ให้จัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ตช. ดังนี้

1. หน่วยงานภายใน ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายวิทยบริการ และฝ่ายการศึกษา

2. อำนาจหน้าที่ สนับสนุนการศึกษาเพื่อผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรทางการสาธารณสุข ดำเนินการสอน ฝึกอบรมและพัฒนาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรทางการสาธารณสุขของ ตช. และหน่วยงานอื่น ส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจัยทั้งรายบุคคล และการทำวิจัยร่วมกับสถาบันอื่น รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ดำเนินงานสารบรรณ สารสนเทศ อุปกรณ์การศึกษา การบริการวิชาการงานปกครองแก่ผู้เข้ารับการศึกษา หรืออบรมดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา งานทะเบียนและวัดผล ส่งเสริมการศึกษาทางการแพทย์ และแพทยศาสตรศึกษา ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย