ผลิตแพทย์

 • ครม.มีมติอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลตำรวจเพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข
  2019-10-30 19:04
 • กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับทุนแพทย์ประจำบ้าน รอบพิเศษ สาขาอายุรกรรมและศัลยกรรม ให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน เผยต้องการเพิ่มสาขาละเกือบ 500 คน
  2019-02-22 11:38
 • กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับ ม.ธรรมศาสตร์ โดย รพ.พระนครศรีอยุธยาและวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ เตรียมผลิตแพทย์นานาชาติหลักสูตร 7 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารส่งแพทยสภาประเมินหลักสูตร คาดเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ.2561
  2017-12-16 11:58
 • อธิบดีกรมการแพทย์ ขยายความร่วมมือกับสถาบันร่วมผลิตแพทย์กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน ยกระดับหลักสูตรแพทย์ฯ ให้มีคุณภาพและเพียงพอ
  2016-04-28 17:22
 • ปลัด สธ.เผยผลจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม คาดเมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 66 จะทำให้สัดส่วนแพทย์สังกัด สธ.ดูและประชากรดีขึ้น จากแพทย์ 1 คนต่อประชากร 4,155 คนในปัจจุบัน เป็นแพทย์ 1 คนต่อประชากร 1,500 คน พร้อมเผยความร่วมมือ สธ.กับมหาวิทยาลัยสยาม ให้ รพ.พระนั่งเกล้าเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงานในภาคคลินิก สำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4–6 เริ่มปีการศึกษา 59
  2016-04-20 17:42
 • ‘พล.อ.ประยุทธ์’ เผย ครม.หารือประเด็นการผลิตบุคลากรเพื่อประกอบอาชีพในท้องถิ่น เช่น ครู แพทย์ พยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน เหตุมากระจุกตัวที่ส่วนกลาง ให้ทบทวนการใช้งบปี 59-61 เพื่อผลิตแพทย์ พยาบาล แล้วกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนของตน เล็งผลสัมฤทธิ์อีก 3 ปีข้างหน้า รพ.ทุกแห่งต้องมีแพทย์ใหม่
  2015-12-16 14:47
 • นสพ.เดลินิวส์ : ช่วงปี 56 เกิดแนวคิดร่วมมือทำงานกันของ 2 องค์กร หนึ่งคือหน่วยงานรัฐ อีกหนึ่งคือหน่วยงานเอกชนที่มีความตั้งใจช่วยเหลือสังคมและวงการสาธารณสุขให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพการรักษาที่ดี และเป็นไปอย่างทั่วถึงด้วยการสร้างแพทย์ใหม่ๆ ขึ้นมา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติคือ หน่วยงานของรัฐ และมหาวิทยาลัยสยาม คือ หน่วยงานเอกชนที่มีความเห็นพ้องกัน ณ ขณะนั้นดำเนินการภายใต้โครงการ "40 ปี ม.สยามความพร้อมสร้างแพทย์คุณภาพสู่ AEC"
  2015-11-27 15:51
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปรับหลักสูตรการเรียนแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม เพิ่มแพทย์ในระบบบริการในพื้นที่ภาคใต้ โดยใช้โรงพยาบาลชุมชนเป็นฐานการเรียนการสอน แพทย์เข้าใจปัญหาและผูกพันชุมชนและเป็นแพทย์คุณธรรม
  2015-09-08 17:33
 • สธ.ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งเป้าผลิตแพทย์ 5 รุ่น เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2560 จำนวน 1,170 คน เพื่อเติมเต็มแพทย์ในระบบและกระจายแพทย์ลงสู่ชนบท
  2013-05-02 09:19
 • แพทย์ชนบท...เป็นกลุ่มแพทย์มีปัญหาจากระบบจ่ายค่าตอบแทนแบบใหม่ P4P และยังลุกลามบานปลายกลายเป็นเส้นแบ่งระหว่างแพทย์ด้วยกันเอง
  2013-04-26 09:56
 • โรงพยาบาลสวนดอกเตรียมผลิตแพทย์เพิ่มหลังเปิดเมดิคัลฮับหลังโรงพยาบาลเอกชนแย่งหมอ
  2013-02-14 11:27
 • จากข้อตกลงของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่จะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  หรือ AEC ในปี 2558 ประเด็นหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือ การตกลงร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มทั้ง 10 ประเทศเรื่องการกำหนดมาตรฐานและคุณสมบัติ 7 อาชีพที่มีการแลกเปลี่ยนแรงงานเสรีระหว่างกัน ได้แก่ แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักสำรวจ  นักบัญชี ทันตแพทย์ และพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย แลกเปลี่ยนแรงงานได้อย่างเสรี
  2012-09-16 08:03

Pages