ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.ร่วมแพทยสภา 15 ราชวิทยาลัย และวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน เดินหน้ายกระดับการบริการ มุ่งผลิตแพทย์เชี่ยวชาญ พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะทาง ภายใต้แนวคิด “หนึ่งราชวิทยาลัย หนึ่งความร่วมมือเพื่อประชาชน” ชูกรอบดำเนินงาน 3 ด้าน มีคณะทำงานทั้งสองฝ่ายขับเคลื่อน

 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการจัดทำความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัย โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี กรรมการแพทยสภา, ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ 15 ราชวิทยาลัย และประธานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้รับความร่วมมือจากราชวิทยาลัยทุกแห่งเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นวิกฤตของระบบสุขภาพทั่วโลก ราชวิทยาลัยได้สนับสนุนการทำงานด้านวิชาการ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการด้านการป้องกันควบคุมโรคและการรักษาพยาบาล เป็นผลให้สามารถรับมือกับวิกฤตได้อย่างดี ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย รวมถึงนานาประเทศด้วย

สธ.ร่วมราชวิทยาลัย มุ่งผลิตแพทย์เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ  

นพ.โอภาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีความร่วมมือกับราชวิทยาลัย ผ่านกลไกคณะกรรมการจัดทำความร่วมมือฯ ตั้งแต่ปี 2560 โดยมุ่งเน้นการผลิตแพทย์เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนการทำงาน และการพัฒนาระบบบริการ ซึ่งในการหารือวันนี้ จะเป็นการยกระดับความร่วมมือภายใต้แนวคิด “หนึ่งราชวิทยาลัย หนึ่งความร่วมมือเพื่อประชาชน” โดยมีกรอบการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรในหน่วยบริการสาธารณสุข และด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อต่อยอดระบบสาธารณสุขไทย ให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

“ที่ประชุมเห็นตรงกันว่าการร่วมมือกันดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและระบบสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งจากนี้จะมีคณะทำงานสองฝ่ายร่วมกันจัดทำรายละเอียดในการดำเนินงานต่อไป” นพ.โอภาส กล่าว