ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.ทำหนังสือแจ้งบุคลากรในสังกัด ไม่อนุญาตให้เดินทางไปพื้นที่ ประเทศ เมือง ที่มีการระบาดโรค COVID-19 เว้นแต่มีเหตุจำเป็นของทางราชการ เมื่อกลับมาแล้วต้องกักตัว 14 วัน โดยหลีกเลี่ยงการไปที่สาธารณะที่มีคนอยู่หนาแน่น

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในบันทึกข้อความ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202/ว 451 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการเดินทางไปหรือกลับจากพื้นที่ประเทศหรือเมืองที่มีรายงานการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยระบุว่า

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลบุคลากรของตน และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความจำเป็นต้องลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการดังนี้

1.ไม่อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเดินทางไปพื้นที่ ประเทศ หรือเมือง ที่มีรายงานการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เว้นแต่มีเหตุจำเป็นของทางราชการ โดยจะต้องขออนุญาตต่อผู้มีอำนาจเป็นกรณีไป

2.ในกรณีจำเป็น ต้องเดินทางไปพื้นที่ ประเทศ หรือเมือง ที่มีรายงานการระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกรมควบคุมโรค (ตามเว็บไซต์กรมควบคุมโรค) กลับมาจะต้องขอความร่วมมือให้สังเกตอาการป่วยอยู่ที่บ้าน/ที่พัก จนครบ 14 วัน โดยหลีกเลี่ยงการไปที่สาธารณะที่มีคนอยู่หนาแน่นโดยไม่จำเป็น เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงเรียน รถไฟฟ้า เป็นต้น งดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อน ผ้าเช็ดตัว ร่วมกับมีพฤติกรรมสุขภาพ เช่น หมั่นล้างมือ ไอจามปิดปากปิดจมูก