ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ชื่นชมโครงการ “ต้นแบบด่านซ้ายเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อทุกคน” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จัดการพื้นที่สาธารณะ อำนวยความสะดวกพื้นที่ใช้สอยสำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย จังหวัดเลย พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้ผู้ป่วย รวมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานรับฟังและร่วมแก้ปัญหาสร้างเครือข่ายพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม ได้ชื่นชมผลการดำเนินงานโครงการ “ต้นแบบด่านซ้ายเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อทุกคน” ที่จัดการพื้นที่สาธารณะร่วมกับชุมชน อำนวยความสะดวกพื้นที่ใช้สอย แก่ประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันและสำหรับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก เช่น ทางลาดขึ้นลง ราวจับ ห้องน้ำ ที่จอดรถ เป็นต้น รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ป้องกันการเกิดปัญหาระยะยาวด้านสาธารณสุข สู่การดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน

โดยเริ่มดำเนินการใน 5 สถานที่ต้นแบบ เน้นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมจากประชาชน คือ พระธาตุศรีสองรัก วัดโพนชัย วัดเนรมิตวิปัสสนา น้ำตกแก่งสองคอน และตลาดสด น่าซื้อเทศบาลตำบลด่านซ้าย พร้อมขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งเยี่ยมชมงานพัฒนาชุมชนของโรงพยาบาล เช่น โครงการ “ด่านซ้ายกรีนเนต” หรือตลาดนัดสีเขียว แหล่งเรียนรู้การทำเกษตร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร นำพืชผักปลอดสารพิษปรุงอาหารให้เจ้าหน้าที่ผู้ป่วยและประชาชน งานแพทย์แผนไทยและบริการผู้สูงอายุ และงานพัฒนาคุณภาพบริการและบุคลากร (จิตตปัญญาศึกษา)

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง รับผิดชอบดูแลประชาชนในเขต อ.ด่านซ้าย ประมาณ 51,000 คน และยังเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายให้กับโรงพยาบาลภูเรือ โรงพยาบาลนาแห้ว จ.เลย มีประชาชนจากเมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว มาใช้บริการ สามารถให้บริการทางแพทย์ที่ครบถ้วนตามมาตรฐานทุติยภูมิ มีแพทย์ 8 คน ประกอบด้วย อายุรแพทย์ 2 คน สูติ-นรีแพทย์ 1 คน กุมารแพทย์ 1 คน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 2 คน แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 2 คน ทันตแพทย์ 4 คน เภสัชกร 7 คน พยาบาล 61 คน

สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งได้พัฒนามาตรฐานตามนโยบายของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และได้มาตรฐาน ISO 9002 ISO 14001(HA) และยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่มาตรฐานสากล