ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

องคมนตรี เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะ “สถานีใส่ใจ” ในปั๊มน้ำมัน ปตท. จ.สระแก้ว ดูแลสุขภาพประชาชนเบื้องต้น ลดความแออัดผู้รับบริการในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ จ.สระแก้ว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เปิดศูนย์ดูแลสุขภาพ “สถานีใส่ใจ” (Smart Preventive Healthcare)ให้บริการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพอัจฉริยะ เพิ่มช่องทางการนัดหมายแพทย์และรับยา ลดแออัดโรงพยาบาล ในปั๊มน้ำมัน ปตท. ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกล่าวว่า โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะในปั๊มน้ำมัน ปตท. ภายใต้ชื่อ "สถานีใส่ใจ" เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และรพร.สระแก้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ตลอดจนสนองพระราชปณิธานในการดูแลประชาชน ให้ได้รับความรู้และการรักษาพยาบาลโดยนำเอาเทคโนโลยีใหม่ มาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมดูแลสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้กับประชาชน รวมถึงเป็นช่องทางพบแพทย์ และรับยา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้ทั่วถึง ลดความแออัดโรงพยาบาล ปัจจุบันนำร่อง 2 แห่ง คือ รพร.สระแก้ว และรพร.บ้านดุง เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

สำหรับศูนย์ดูแลสุขภาพ “สถานีใส่ใจ” แห่งนี้ เปิดให้บริการจันทร์-ศุกร์ เวลา08.00-17.00 น. มีพยาบาลจาก รพร.สระแก้วมาประจำ มีบริการ 5 ด้าน ได้แก่ 1.บริการตรวจสุขภาพ วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ภาวะสุขภาพ 2.บริการระบบปรึกษาแพทย์ทางไกลระหว่างศูนย์ดูแลสุขภาพฯกับแพทย์ที่ รพร.สระแก้ว ( Tele medicine ) เพื่อให้ผู้ป่วยปรึกษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ด้วยตัวเอง 3.บริการตู้จำหน่ายยาสามัญประจำบ้าน 4.บริการล็อกเกอร์เก็บยา สามารถแจ้งให้รพร.สระแก้วส่งยามาไว้ที่ล็อกเกอร์สถานีใส่ใจได้ และ 5.บริการแอปพลิเคชัน "ใส่ใจ" สำหรับใช้นัดหมายแพทย์