ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรคแจง รัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้กับผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสอู่ฮั่น เฉพาะกรณีที่เข้าหลักเกณ์เท่านั้น แต่ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ หรือเป็นผู้ป่วยที่อยากทราบว่าตนเองติดเชื้อหรือไม่ โดยไม่มีประวัติสัมผัสโรค จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

สืบเนื่องจากที่มีผู้ขอรับเข้าตรวจคัดกรองในโรงพยาบาลหลายแห่ง ทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด เนื่องจากสงสัยว่าตนเองอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และเข้าใจว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตรวจโรคในทุกกรณีนั้น

รศ.พิเศษ นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ และกรมควบคุมโรค (คร.) เผยกับ Hfocus ว่าหากผู้ป่วยเข้า “หลักเกณฑ์” ของกรมควบคุมโรค รัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายค่าตรวจโรคและค่าดูแลรักษา รวมทั้งจัดการนำผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลให้ด้วย แต่ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ หรือเป็นผู้ป่วยที่อาจจะอยากทราบว่าตนเองติดเชื้อหรือไม่ โดยอาจไม่มีประวัติสัมผัสโรค จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

สำหรับหลักเกณฑ์ดังกล่าว ปรากฎอยู่ใน “แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในกรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019” ของกรมควบคุมโรค

โดยผู้ที่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังนั้น ต้องเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติไข้ หรือมีไข้ตั้งแต่ 37 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก “และ” ต้องมีประวัติสัมผัสโรคตามลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) เดินทางมาจากประเทศ หรืออาศัยในพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ อันได้แก่ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน โดยต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวภายใน 14 วันก่อนเข้ารับการคัดกรอง หรือ

2) มีประวัติสัมผัสสัตว์ที่เป็นแหล่งโรค หรือเข้าโรงพยาบาลในพื้นที่มีการระบาดของโรค หรือ 3) มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

อย่างไรก็ดี พบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้หวัดจำนวนหนึ่งที่หวาดกลัว จึงขอรับการตรวจเชื้อจากโรงพยาบาล โดยที่ไม่มีประวัติการสัมผัสโรคและไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรคอย่างที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้โรงพยาบาลเกิดความแออัด และอาจทำให้ผู้ติดเชื้อตัวจริงเข้าไม่ถึงบริการ