ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตรียมจัดสรรหน้ากากอนามัย กระจายสู่สถานพยาบาลเอกชนทั่วไทย แบ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน วันละ 100,000 ชิ้น และคลินิก วันละ 40,000 ชิ้น รวม 140,000 ชิ้น สกัดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในไทย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2563 ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกมุมโลก ทั้งในด้านของเศรษฐกิจ และสังคม เกิดการขาดแคลนของสินค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค ยาและเวชภัณฑ์ หรือแม้แต่เครื่องมือทางการแพทย์ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ที่มีการใช้เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดและจัดสรรหน้ากากอนามัยให้ทั่วถึงคณะทำงานของกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดสรรโควตาหน้ากากอนามัย แก่กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 700,000 ชิ้นต่อวัน เพื่อจัดสรรแก่บุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลทั่วประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรหน้ากากอนามัยให้แก่กรม สบส. จำนวน 140,000 ชิ้นต่อวัน ซึ่งคณะทำงานจากกรม สบส. สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาคมคลินิกไทย และสมาคมคลินิกเอกชน ได้หารือร่วมกันแล้วมีมติว่า ให้ดำเนินการจัดสรรหน้ากากอนามัยให้แก่สถานพยาบาลเอกชน ที่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แบ่งเป็นสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) จำนวน 100,000 ชิ้น และสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ไว้ค้างคืน (คลินิก) จำนวน 40,000 ชิ้น ต่อวัน

โดยมอบหมายให้สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เป็นผู้ประสานหลักในการจัดสรรหน้ากากอนามัยลงสู่โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ และในส่วนของคลินิก ได้มอบหมายให้สมาคมคลินิกไทยเป็นผู้ประสานหลักซึ่งในการจัดสรรหน้ากากอนามัยให้แต่ละคลินิกนั้น คลินิกจะต้องลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Forms โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (http://mrd-hss.moph.go.th/mrd1_hss/) หรือที่เพจเฟซบุ๊ก (Facebook) จดหมายข่าว สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ หรือสมาคมแพทย์คลินิกไทย ซึ่งกำหนดโควตาให้คลินิกละ 2 กล่อง (1 กล่อง บรรจุ 50 ชิ้น) วันละ 800 กล่อง โดยเมื่อคลินิกได้ลงทะเบียนแล้วคณะทำงานจะดำเนินการจัดสรรหน้ากากอนามัยให้คลินิกตามลำดับที่ลงทะเบียน