กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ สธ.เบิกจ่าย ค่าเสี่ยงภัย ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก สู้ภัย ‘โควิด-19’

Fri, 2020-03-20 12:53 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมบัญชีกลางอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขเบิกจ่ายค่าตอบเเทนเสี่ยงภัย ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก เพื่อให้การเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมการระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด ลดโอกาสแพร่เชื้อโรคเข้าสู่ประเทศไทยและสามารถดูแลคนไทยและผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยให้ปลอดภัย พร้อมทั้งอนุมัติค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ขอทำความตกลงเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
จนกว่าสถานการณ์จะยุติ กรมบัญชีกลางจึงได้อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วย ดังนี้

1. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และสัตวแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลเทศบาลและท้องถิ่น ผลัดละ 1,500 บาทต่อคน ส่วนพยาบาล นักวิชาการด้านการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาล เทศบาลและท้องถิ่น ได้รับค่าตอบแทนผลัดละ 1,000 บาทต่อคน โดยการปฏิบัติงานต้องมีลักษณะเป็นเวรเป็นผลัด ๆ ละ ไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง

2. ค่าตอบแทนในการประชุมครั้งละ 1,000 บาทต่อคน สำหรับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

3. ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยยืนยัน (ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) และผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI) โดยคนต่างชาติที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ให้เบิกตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนคนต่างชาติและคนไทยที่มีสิทธิเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว ให้เบิกได้เฉพาะในส่วนที่เกินจากสิทธิ

Comments

Submitted by viparat on
บอกอนุมัติตั้งแต่มีนาคม นี้จะเข้ามิถุนายนแล้ว ไม่ทราบว่าจะจ่ายมาให้เมื่อไหร่ ตอนนี้ลำบากกันหมดแล้ว คนไข้ก็ต้องดูแลแต่รายได้จากการทำงานลดลง เพราะอยู่Cohort ward ไปทำot ข้างนอกก็ไม่ได้ แต่ค่าใช้จ่ายก็ยังคงต้องกินต้องใช้ ต้องดูแลรับผิดชอบคนในบ้านเหมือนเดิม ขอคำตอบที่ชัดเจนทีค่ะ

พอเหอะ.เงินค่าตอบแทนนะ..ไอ้คนที่ได้ก็ได้จัง บางคนไม่ทำอะไรเลย แค่ตำแหน่งก็ได้แหละ แต่ไอ้คนที่ไม่ได้...ทำงานแทบตาย สุดท้ายไม่ได้อะไรเลย เสียความรู้สึก สร้างความเกลียดชัง กันเปล่า...ไม่ยุติธรรม งานแบรคออฟฟิส ไม่เคยมองเห็น อะไรๆ ก็ไม่ได้ ทั้งที่ประชิดตัวคนไข้ในอีกสถานการณ์หนึ่งเหมือนกัน...ฝนตกไม่ทั่วฟ้า....

Submitted by p on
รัฐบาลไม่มีเงินแล้ว งบลงทุนที่กู้ยืมมา ก็เงียบ จะสร้างห้อง ซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโควิด ทำไปเก้อ เสียเวลาเปล่า โควิดก็ไม่ระบาดแล้ว คุมได้ จะลงทุนสร้างหรือซื้อ หรือจ่ายอะไรกันมากมาย เอาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตคนที่ถูกออกจากงาน ที่มีมากขึ้นๆ จากบริษัท โรงงาน ห้างร้านปิดตัวลง ตามข่าวที่เกิดขึ้นทุกวันหลังจากนี้ต่อไปเถอะ

Add new comment