ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ สธ.เบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้บุคลากรสู้โควิด-19 แล้ว แพทย์-สัตวแพทย์ได้ผลัดละ 1,500 บาท พยาบาลและอื่นๆ ได้ผลัดละ 1,000 บาท ประสิทธิภาพควบคุมการระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงนามในหนังสือที่ กค 0402.5/010816 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอตกลงการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) โดยระบุว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งว่า ได้เกิดการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และจากการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค กระทรวงสาธารณสุขได้คาดการณ์จำนวนผู้ป่วยตามหลักการทางระบาดวิทยาว่าจะพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ?สอบสวนโรค (PUI) ผู้ป่วยยืนยัน ผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางจากประเทศในกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยในประเทศไทยที่มีลักษณะการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในวงจำกัด

ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลเทศบาลและท้องถิ่น จึงต้องบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้การเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมการระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด ลดโอกาสการแพร่เชื้อโรคเข้าสู่ประเทศไทย และสามารถดูแลคนไทยและผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยให้ผลอดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอทำความตกลงเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะยุติ ดังนี้

1.ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.1 แพทย์และสัตวแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลเทศบาลและท้องถิ่น ผลัดละ 1,500 บาทต่อคน

1.2 พยาบาล นักวิชาการด้านการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลเทศบาลและท้องถิ่น ผลัดละ 1,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานมีลักษณะเป็นเวรเป็นผลัด โดยกำหนดให้ผลัดละไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง กรณีที่ปฏิบัติงานไม่เต็มผลัดให้ได้รับลดลงตามสัดส่วน โดยให้คิดเป็นรายชั่วโมง เศษของชั่วโมงถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ตัดทิ้ง ถ้าถึงครึ่งชั่วโมงให้ปิดเศษเป็น 1 ชั่วโมง

2.ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก หมายถึง ค่าตอบแทนบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งละ 1,000 บาทต่อคน

3.ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยตามที่เบิกจ่ายจริง

3.1 กรณีคนต่างชาติที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ให้เบิกตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

3.2 กรณีคนต่างชาติและคนไทยที่มีสิทธิเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เบิกเฉพาะในส่วนที่เกินจากสิทธิ

โดยกำหนดคำจำกัดความของคำว่า “ผู้ป่วย” ดังนี้

ผู้ป่วยยืนยัน คือ ผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI) คือ ผู้ที่สัมผัสกับคนป่วยและเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถควบคุมการระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด ลดโอกาสการแพร่เชื้อโรคเข้าสู่ประเทศไทยและสามาถดูแลคนไทยและผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยให้ปลอดภัย จึงอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยในกรณีดังกล่าวได้ตามที่ขอทำความตกลง