ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เอฟทีเอว็อทช์เตรียมประสานงานเพื่อติดต่อเข้าพบประธานสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าพรรคการเมือง และวิปฝ่ายค้านและรัฐบาล กรณี CPTPP

วันที่ 20 พ.ค. เพจ FTA Watch โพสต์ถึงกรณีมีความพยายามของบางฝ่ายที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าร่วมในความตกลง CPTPP โดยจะดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโดยเร็ว เพื่อยื่นขอเข้าร่วมต่อฝ่ายเลขานุการของ CPTPP ให้ทันการประชุมที่จะเกิดขึ้นของสมาชิก CPTPP ในเดือนสิงหาคม 2563 นี้นั้น

กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) เห็นว่า การเข้าร่วมความตกลงดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยและประชาชนโดยรวม ในประเด็นเกี่ยวกับ ความมั่นคงทางอาหาร จำกัดมาตรการ CL (compulsory licensing) และการเข้าถึงยา ส่งผลในแง่ลบต่อมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสินค้าอื่นๆ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการฟ้องร้องหน่วยงานรัฐ เป็นต้น

เราเห็นว่า การเข้าร่วม CPTPP จะส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆอย่างกว้างขวาง อีกทั้งเกิดขึ้นในสถานการณ์วิกฤตด้านสุขภาพจากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังระบบการค้า และเศรษฐกิจของโลกอย่างร้ายแรงนั้น ต้องทบทวนหรือยุติเอาไว้ก่อน และต้องเปิดให้มีการระดมความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ก่อนที่จะมีการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีปกติใหม่ทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้พื้นฐานของการมีหลักประกันเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านอาหาร ควาวมมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนได้อย่างยั่งยืน เป็นสำคัญ

กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน จึงเตรียมเดินทางเข้าพบประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำพรรคการเมือง เพื่อเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาหารือกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อผลักดันให้มีการจัดตั้ง “กรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและเสนอแนะทางนโยบายต่อกรณีการเข้าร่วม CPTPP ภายใต้บริบทใหม่ของสถานการณ์วิกฤตด้านสุขภาพและวิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่องจาก COVID-19” ทั้งนี้เพื่อเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาและเสนอแนะดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้คำแนะนำต่อรัฐบาลและเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของสภาผู้แทนราษฎรเอง ในการพิจารณาให้ความเห็นในการเข้าร่วมความตกลงการค้าระหว่างประเทศ ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้

โปรดติดตาม

https://www.facebook.com/413915878619238/posts/3259815400695924/