ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เผยข้อมูลแนวปฏิบัติตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ “ทหารอียิปต์-ลูกทูต” อยู่ใน 11 กลุ่มยกเว้นเข้าประเทศไทย พร้อมมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19

หลังจากเกิดกรณีการติดเชื้อโควิด19 ของทหารอียิปต์ที่เดินทางมาประเทศไทย เนื่องจากเข้ากลุ่มในลักษณะกลุ่มของผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาในประเทศตามภารกิจหรือมีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรที่ชัดเจน ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของประเทศไทย แต่พบว่าติดเชื้อโควิด-19 และมีการออกนอกพื้นที่โรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่กักกันโรค

นอกจากนี้ ยังพบเคสในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นเด็กหญิง 9 ขวบติดโควิด19 ซึ่งเดินทางมากับครอบครัวทูตจากภูมิภาคแอฟริกา แต่ครอบครัวไม่พบเชื้อ โดยกลุ่มนี้เข้าข่ายลักษณะได้รับข้อยกเว้น เพราะเป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือบุคคลในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง : 

 -  สธ.แจงทหารอียิปต์ไม่ร่วมมือกักตัว ลุยตรวจเชื้อ 2 ห้างดังระยอง

-  เปิดรายละเอียด “ลูกทูต” ติดโควิด19 ก่อนเดินทางตรวจไม่พบเชื้อ

 

สำหรับข้อสงสัยว่ากลุ่มข้อยกเว้น อย่างกรณีดังกล่าวมีมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างไร

จากคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2563 เรื่องแนวปฏิบัติตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 6 ในข้อ 3 และ ข้อ 5 รายละเอียดดังนี้

ข้อ 3 บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือบุคคลในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว แบ่งมาตรการ ดังนี้

* มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

1) หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน

2)ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้

-หนังสือที่รับอรงว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้

-ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง

-ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่า ผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

-หน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือรับรองการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล หรือเอกสารหลักฐาน ซึ่งแสดงถึงหลักประกันที่ผู้เดินทางดังกล่าวสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงโรคโควิด-19ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร

3)ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทางก่อนออกเดินทาง

*มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร

1)ให้คัดกอรงอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

2)ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ

3) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ

4)ให้เข้ารับการกักกันในพำนักของบุคคลดังกล่าวภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

*มาตรการก่อนเดินทางออกราชอาณาจักร

-ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศปลายทางกำหนดโดยรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ข้อ 5 ผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ ซึ่งจำเป็นต้องเดนิทางเข้ามาตามภารกิจและมีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน รายละเอียด ดังนี้

*มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

1)ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้

-หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร และความจำเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ

-กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโควิด-19 หรือหลักประกันอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

2)ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทางก่อนออกเดินทาง

*มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร

1)ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

2)ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ

3.ให้ใช้ระบบที่สามารถติดตามตัว หรือแอปพลิเคชันเพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน

4)ให้เข้ารับการกักกัน ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณณ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด

อ่านรายละเอียด :  แนวปฏิบัติตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย 11 กลุ่ม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง